Материалы, похожие на работу «Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне»

Міністерство освіти України Київський національний економічний університет Кафедра банківської справи Курсова робота з курсу "Банківські операції ...
Як і будь-який процес, що відбувається в економіці, процес кредитування підпорядкований визначеним принципам, що лежать в основі організації економічних відносин з приводу надання ...
Цей механізм базується, з одного боку, на економічних процесах, що лежать в основі зворотного руху кредиту, а з другого - на правових відносинах кредитора та позичальника, що ... ...
План. Вступ. 3 Частина 1. Роль та місце забезпечення в процесі кредитування 4 Частина 2. Матеріальне забезпечення кредитів 9 Частина 3. Юридичне ...
суб"єктів цих відносин, а саме банку та позичальника, в процесі здійснення кредитних
іпотекою визнається застава землі, нерухомого майна, при якій земля і майно,...
Аналіз діяльності комерційних банків Дипломная работа Об"єкт дослідження - Запорізьке регіональне управління КБ "Приватбанк". Мета роботи - поліпшення ...
Багато кредитних договорів юридично погано складані, у ряді випадків підписані вони особами, неповноважними на це; печатки, якими закріплені підписи, не відповідає назві ...
Обіг за приходом збалансованих рахунків, що відкриті для обліку картотеки позабалансового рахунку, за рік склав 3840 млн. грн., а обсяг платіжного обігу за цей рік визначено в 12 ... ...
НБУ - фінансовий агент уряду ЗМІСТ Вступ. 4. І. Сутність функції НБУ, як банкіра і фінансового агента уряду. 10. 1. Банківське обслуговування, як ...
Динаміка зростання дефіциту державного бюджету України та обсягів коштів, залучених за рахунок випуску облігацій у 1998-2000 рр., тис. грн.
Але у разі невиконання безпосереднім позичальником своїх боргових зобов'язань перед нерезидентом згідно з умовами угоди про позичання набуває чинності державна гарантія щодо ... ...
Анализ прибыли — Реферат
... і невід"ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому ...
здійснення диверсифікації ризиків шляхом додержання прийнятного рівня концентрації кредитних вкладень на одного позичальника, на різні галузі економіки, регіони, типи кредитних ...
За цей період Банк направив в економіку держави понад 3,1 млрд. грн. кредитних коштів, які сприяли зміцненню економічного потенціалу країни, збереженню і збільшенню робочих місць ... ...
Вступ. В умовах перехідної економіки є дуже важливим стан платіжнорозрахункової дисципліни. Особливо в тій його частині, що стосується функцій, які ...
Так на протязі І півріччя 2000 року підприємство отримало 17,9 тис. грн. прибутку, а вже в ІІ півріччі прибуток склав 39,8 тис.грн.
Безнадійна заборгованість - заборгованість, яка відповідає будьякій з прелічених ознак( заборгованість за зобов"язаннями, термін позовної давності по якій минув( заборгованість ... ...
Кредиты — Реферат
ЗМІСТ: Вступ 3 І. Сутність споживчого кредиту 5 1.1.Класифікація споживчого кредиту 8 1. 1.2.Процентні ставки по споживчих кредитах і фактори які їх ...
Споживчий кредит - кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг ...
Майно, прийняте під заставу, повинно бути застраховане за рахунок позичальника, договір завірений нотаріально....
Міністерство Освіти України Київський Державний Технічний Університет Будівництва та Архітектури РЕФЕРАТ З дисципліни "Основи економічної теорії" Тема ...
Уряд Автономної Республіки Крим також надав відстрочки підприємствам і організаціям із поточних платежів до бюджету на загальну суму 3841 тис. грн., у тому числі:
Загальна сума дебіторської заборгованості за цей же період зросла у 2,8 раза і становила 3 млрд. грн., із них по госпрозрахункових підприємствах -...
План. Вступ І. Суть та значення кредитних операцій комерційних банків 1.1. Поняття про банківський кредит і принципи кредитування. 1.2. Джерела ...
Цей принцип виражає необхідність прямого повернення позичальником отриманих від банку кредитних ресурсів, але й оплати права на їх використання.
Строк кредиту, а також вiдсотки за його користування (якщо iнше не передбачено умовами кредитного договору) розраховуються з моменту отримання (зарахування на рахунок позичальника ... ...
ГЛАВА 1. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище 1.1. Сутнiсть та змiст кредитної дiяльностi комерцiйного банку ...
Кредитний ризик, або ризик неповернення боргу, однаковою мiрою стосується всiх клiєнтiв банку незалежно вiд того, чи позичальником є юридична особа-виробник, фiзична особа, а чи ...
Банку слiд також перевiрити, чи пропоноване в заставу майно не є вже ранiше заставленим, тобто у жодному разi не припускати можливого перезаставлення, оскiльки у разi неповернення ... ...
Кафедра "Фінанси та кредит" Курсова робота З дисципліни "Фінанси" Тема: "Фінансова політика і інструменти її реалізації" Зміст: 1. Фінансова політика ...
Уряд Автономної Республіки Крим також надав відстрочки підприємствам і організаціям із поточних платежів до бюджету на загальну суму 3841 тис. грн., у тому числі:
Загальна сума дебіторської заборгованості за цей же період зросла у 2,8 раза і становила 3 млрд. грн., із них по госпрозрахункових підприємствах -...
смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике" 1. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку ...
Цей термін було вжито у статті Т.Левітта, опублікованій у "Гарвард бізнес рев'ю" у 1983 р. він позначив цим словом феномен злиття ринків окремих продуктів, що виробляються великими ...
Цей ризик може бути у двох видах: він випливає або з достатньо повного знання експортером і банкіром даних про фінансовий стан покупця, або з розходжень між продавцем і покупцем у ... ...
Вступ Мета і задачі дослідження. В дипломної роботі поставлено мету: на основі ринкових досліджень, теоретичних і методичних основ регулювання ринку ...
Значення ф'ючерсних ринків, до яких належать ринки опціонів, в економічних умовах України зростає; в) ринки грошей, тобто кредитних зобов'язань тривалістю до одного року; г) ринки ...
ЕТІМ; інформування учасників ТІС та їх клієнтів про кон'юнктуру, що склалася на позабіржовому ринку цінних паперів; забезпечення швидкого, точного, надійного та достовірного збору ... ...
ПЛАН РОБОТИ. ВСТУП. §1. Історичний розвиток законодавства про заставу. §2. Поняття та правова сутність застави. §3. Види застави як способу ...
Заставодавцем при заставі майна може бути його власник, який має право відчужувати заставлене майно на підставах, передбачених законом, а також особа, якій власник у встановленому ...
3) Застава має беззаперечну перевагу перед іншими способами забезпечення виконання зобов"язань у тому, що предметом застави є майно, майнові права та цінні папери, а не гроші ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра _ МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ зі спеціальності "Банківський ...
Наприкінці 80-х років в умовах реформ, викликаних перебудовою в СРСР, у процесі виникнення різних форм власності, розвитку підприємницької діяльності, становлення системи ...
При наданi кредиту пiд вексельну заставу позичальник дає банку зобов"язання, виконати яке є обов"язковою умовою для користування кредитом....
1. Основи проведення кредитних операцій та формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. 1.1. Кредитні ...
У забезпечення позики банки можуть приймати від позичальників в заставу будь-яке майно позичальника, в тому числі будівлі, споруди, товарноматеріальні цінності, дорогоцінні і ...
Предмети застави (майно та майнові права позичальника чи третіх осіб - майнових поручителів), що беруться до розрахунку резерву під кредитні ризики: майнові права на грошові ... ...
Зміст ВСТУП 1. Аналіз фінансового стану підприємства 1.1. Значення, задачі і інформаційне забезпечення аналізу 1.2. Прийоми аналізу 1.3. Аналіз ...
7) "забезпечення" кредиту, тобто вивчення статуту і положень з точки зору визначення прав банку брати під заставу під видану позичку активи позичальника, включаючи цінні папери.
Позичальник, визнаний надійним, кредитується на загальних умовах; в цьому випадку може бути застосований пільговий порядок кредитування....
Міністерство освіти і науки України Черкаський державний технологічний університет Факультет перепідготовки фахівців Дипломна робота на тему: "Аналіз ...
Це особливо важливо в сучасних умовах, коли загострилося суперництво банків і небанківських фінансово-кредитних установ, що виконують різні операції по залученню вільних грошових ...
Цінні папери для інвестицій зменшилися на 649,15 тис. руб. або на 56,4%. Але кредитний портфель, навпаки, збільшився на 877,40 тис. руб. або на 51%....
... Соціально-економічнахарактеристика підприємств і складу власного капіталу 7 1.1 Види підприємств та їх функціонування 7 1.2 Нормативні документи, які ...
В балансі ЗАТ "ВПФ" "Додатковий капітал" складає 82642 і 93061 тис. грн. відповідно на початок і кінець 1998 року (дод.
Коефіцієнт фінансування (Кф), який показує в якому розмірі майно підприємства фінансується за рахунок різномінітних джерел, не має обмежеть, тобто, чим він вище, тим надійна ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru