Материалы, похожие на работу «Способи забезпечення кредитів»

... торгівельно-економічний університет Кафедра банківської справи Дипломна робота на тему: "Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні" ...
додатково може вимагати від позичальника оформлення договору страхування майна, яке надається у заставу, на користь банку на строк дії кредитної угоди та підтвердження державної ...
створити правову основу для здійснення такого кредитування, включаючи прийняття законів "Про іпотеку (заставу нерухомості)", "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно й угод ... ...
№ 1. Порядок припинення юридичної особи. Юридична особа припиняє свою діяльність досягненням мети. Формами припинення є ліквідація та реорганізація ...
Поняття зобов'язання: в силу зобов'язання одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію, як-от: передати майно, виконати роботу ...
угода сторін: одна сторона (організація - постачальник), зобов'язується передати у власність чи повне господарське ведення продукцію чи товари у визначений термін, а організація ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра _ МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ зі спеціальності "Банківський ...
У цьому випадку індосамент може містити ряд застережень, наприклад: "на інкасо", "як довіреному", "валюта до отримання", які мають на увазі просте доручення провести операції за ...
При наданi кредиту пiд вексельну заставу позичальник дає банку зобов"язання, виконати яке є обов"язковою умовою для користування кредитом....
План. Вступ. 3 Частина 1. Роль та місце забезпечення в процесі кредитування 4 Частина 2. Матеріальне забезпечення кредитів 9 Частина 3. Юридичне ...
і гарантом (і в цьому змісті забезпеченням поверненості кредиту) є все майно позичальника.
позичальник своїх зобов`язань, що забезпечені заставою....
Кредиты — Реферат
ЗМІСТ: Вступ 3 І. Сутність споживчого кредиту 5 1.1.Класифікація споживчого кредиту 8 1. 1.2.Процентні ставки по споживчих кредитах і фактори які їх ...
Майно, прийняте під заставу, повинно бути застраховане за рахунок позичальника, договір завірений нотаріально.
До числа останніх можна віднести неможливість банку по різним причинам реалізувати заставу по кредиту для погашення заборгованості клієнта (різке знецінення цінних паперів, які ... ...
Міністерство Аграрної політики України Рівненський державний аграрний технікум Тема: "Загальне вчення про зобов"язання" Виконав студент ІІІ курсу ...
Позичальник - головний боржник, а поручник - додатковий, на випадок невиконання зобов'язання головним боржником.
У випадку його невиконання боржником кредитор має право повернути стягнення на його майно....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА Кафедра; цивільно-правових дисциплін Курсова робота на тему ...
Так, якщо гарант зобов'язується перед банком, що надав кредит особі, відповідати за виконання нею свого зобов'язання за кредитним договором, то банк має право у претензійно ...
І хоч гарантія забезпечує належне виконання принципалом його зобов'язання перед бенефіціаром (основного зобов'язання), зобов'язання гаранта перед бенефіціаром є самостійним і ... ...
1.Предмет Г. П. Понятия господарства може співпадати з поняттям виробництво і економіка , якщо за межі господарського виробництва винести майнові і ...
Залежно від особи заставодавця цей вид біржової угоди має два підвиди: угода з заставою на купівлю (заставодавцем є покупець) і угода з заставою на продаж (заставодавцем є ...
Кредитоспроможність - це здатність позичальника в повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями....
ЗМІСТ Вступ 2 Глава 1. Зміст і здійснення суб"єктивного цивільного права. 4 § 1. Поняття суб"єктивного цивільного права. 4 § 2. Поняття здійснення суб ...
Наприклад, громадянин, знаючи, що його знайомий потребує дачне приміщення, але не маючи від нього на цей випадок ніякого конкретного доручення, укладає від його імені договір про ...
Так, договором схову передбачається, що особа, яка здала майно на схов, має право в будь-який час зажадати його від охоронця, а охоронець зобов"язаний повернути майно за першою ... ...
ЗМІСТ Вступ Глава 1. Зміст і здійснення суб"єктивного цивільного права. § 1. Поняття суб"єктивного цивільного права. § 2. Поняття здійснення суб ...
Наприклад, громадянин, знаючи, що його знайомий потребує дачне приміщення, але не маючи від нього на цей випадок ніякого конкретного доручення, укладає від його імені договір про ...
Так, договором схову передбачається, що особа, яка здала майно на схов, має право в будь-який час зажадати його від охоронця, а охоронець зобов"язаний повернути майно за першою ... ...
План. Вступ І. Суть та значення кредитних операцій комерційних банків 1.1. Поняття про банківський кредит і принципи кредитування. 1.2. Джерела ...
Угода про заставу повинна укладатися мiж банкомзаставодержателем i заставодавцем у письмовiй формi та передбачати: сутнiсть забезпечення заставою вимоги, її розмiр, строки ...
При прийняттi в заставу незавершеного будiвництва позичальником повинна бути проведена його iнвентарiзацiя, а в окремих випадках - за участю банку-кредитора....
... сутнiсть та ризикове середовище 1.1. Сутнiсть та змiст кредитної дiяльностi комерцiйного банку. Банкiвська система сьогоднi -- це одна з найважливiших
гаранта, страховика) виконати свої зобов'язання за рахунок поточних грошових надходжень чи вiд продажу активiв; б) суб'єктивний -- репутацiя позичальника (гаранта, страховика) в ...
Банку слiд також перевiрити, чи пропоноване в заставу майно не є вже ранiше заставленим, тобто у жодному разi не припускати можливого перезаставлення, оскiльки у разi неповернення ... ...
НБУ - фінансовий агент уряду ЗМІСТ Вступ. 4. І. Сутність функції НБУ, як банкіра і фінансового агента уряду. 10. 1. Банківське обслуговування, як ...
Тобто держава виконує роль позичальника або гаранта погашення цих кредитів (позик) іншими позичальниками.
Відповідальність щодо обслуговування цих кредитів несе безпосередній позичальник, який самостійно погашає іноземні кредити за рахунок власних коштів, тому фінансові зобов'язання ... ...
ПЛАН РОБОТИ. ВСТУП. §1. Історичний розвиток законодавства про заставу. §2. Поняття та правова сутність застави. §3. Види застави як способу ...
Застава може мати місце щодо вимог, які можуть виникнути у майбутньому, за умови, якщо є угода сторін про розмір забезпечення заставою таких вимог.[9] нею можуть забезпечуватись і ...
Якщо заставодавцем є третя особа, яка надала в заставу належне їй майно, то в разі невиконання забезпеченого заставою зобов'язання перед заставодержателем вона має право виконати ... ...
1. Основи проведення кредитних операцій та формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. 1.1. Кредитні ...
У забезпечення позики банки можуть приймати від позичальників в заставу будь-яке майно позичальника, в тому числі будівлі, споруди, товарноматеріальні цінності, дорогоцінні і ...
Банки самостійно встановлюють нормативні значення та відповідні бали для кожного показника залежно від його вагомості (значимості) серед інших показників, що можуть свідчити про ... ...
МIНИСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАIНИ ОДЕСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ Кфедра:"Правознавства" РЕФЕРАТ З КУРСУ: "ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО" НА ...
Так, якщо гарант зобов'язується перед банком, що надав кредит особі, відповідати за виконання нею свого зобов'язання за кредитним договором, то банк має право у претензійно ...
І хоч гарантія забезпечує належне виконання принципалом його зобов'язання перед бенефіціаром (основного зобов'язання), зобов'язання гаранта перед бенефіціаром є самостійним і ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике" 1. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку ...
Основні з них: кожна держава має право вільно вибирати і розвивати свої політ., соц., ек. й культ. c-ми; повинен бути вільний доступ до моря і від нього для країн, що його не мають ...
Зустрічна (компенсаційна) торгівля - торгівля, при здійсненні якої в документах (угодах або контрактах) фіксуються тверді зобов'язання експортерів і імпортерів зробити повний або ... ...
П Л А Н Вступ Глава I. Загальна характеристика забезпечення виконання зобов"язань. 1. Поняття забезпечення виконання зобов"язань. 2. Способи ...
Дійсно, все майно боржника відповідає за його виконання, і якщо боржник ухиляється від виконання зобов"язання, то інтерес кредитора, що пов"язаний з цим зобов"язанням, може бути ...
Вони полягають в покладені на боржника додаткових обтяжень на випадок невиконання чи неналежного виконання зобов"язання, або в притягнені до виконання зобов"язання поряд з ... ...
ПЛАН: Вступ. - стр.2 1. Історія виникнення векселя, його розвиток. - стр.4 2. Правове положення векселя в національному законодавстві України, його ...
В Україні, наявність усіх реквізитів на звичайному аркуші паперу не перетворюють цей аркуш на вексель та не наділяють його вексельною правоздатністю, на відміну від інших країн де ...
У цьому випадку індосамент може містити ряд застережень, наприклад: "на інкасо", "як довіреному", "валюта до отримання", які мають на увазі просте доручення провести операції за ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru