Материалы, похожие на работу «Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку»

План. Вступ Глава 1. Створення та організація підприємства. 1. Законодавча база підприємницької діяльності. 2. Складання установчих документів. 3 ...
Якщо у штаті не має головного бухгалтера або іншої особи яка відповідальна за ведення бухгалтерського обліку, то заяву підписує тільки керівник; б) копія свідоцтва про державну ...
1. Визначимо ПДВ та виручку за оптовими цінами....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет "Львівська політехніка" Інститут післядипломної освіти Кафедра фінансів КУРСОВА РОБОТА на ...
З 1 січня 1995 року основним виглядом прямого податку на юридичних осіб в Україні став податок на прибуток, що був введений Законом України від 28 грудня 1994 року "Про ...
Об"єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та на суму ... ...
План. Вступ. 1. Соціально-економічна суть, призначення і роль доходів Державного бюджету України. 2. Аналіз складу і структури доходів Державного ...
Під час здійснення бартерних операцій на території України податок справляється за повною ставкою. в) при продажі товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів дата ...
3. Визначаємо суму податкового кредиту звітного" періоду, який включає суми ПДВ сплачених (нарахованих) платником податку за придбані товари...
ВИЩА ШКОЛА ПРАВА ПРИ ІНСТИТУТІ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ім. Корецького Юридичний факультет |Кафедра фінансового права | ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: "Податки з ...
Суб"єкт податку - це виробник або продавець товару , який згідно закону виступає в якості юридичного платника податку, тобто вносить до бюджету суму податку від реалізованого ...
У випадку, якщо платник податку придбаває товари (роботи, послуги) з використанням кредитних, дебетових карток або комерційних чеків, датою збільшення валових витрат рахується дата ... ...
Бухучет 2000 — Реферат
Додаток 4 ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ (Затверджено наказом ...
За дебетом рахунку 17 "Відстрочені податкові активи" відображається сума перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному звітному періоді, над витратами, пов ...
Суб'єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, для обліку витрат можуть використовувати тільки рахунки ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике" 1. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку ...
Дт Витрати по податку на прибуток Кт Розрахунки з бюджетом) +по податку на майно) *по заробітній платі (витрати обліковуються на рахунку "Витрати по оплаті праці", він поділяється ...
Сума прибутку визначається наприкінці звітного періоду на рахунку "Фінансові результати звітного періоду", на який переносяться доходи з рахунків доходів і витрат з рахунку витрат....
1. Економічна суть податку на прибуток підприємства та його роль у формуванні доходної частини бюджету. Кожна держава для виконання своїх функцій ...
податковий) період визначається розрахунково виходячи із загальної суми податку, нарахованого платником податку, розподіленого пропорційно питомій вазі суми валових витрат філій та ...
Якщо підприємство України, що отримує доходи від діяльності за кордоном, є платником податку на виручку в іноземній валюті, то на всю суму податку на прибуток (доход), сплачену за ... ...
ЗМІСТ Вступ Глава 1. Зміст і здійснення суб"єктивного цивільного права. § 1. Поняття суб"єктивного цивільного права. § 2. Поняття здійснення суб ...
Якщо зазначені в указі заходи не призвели до погашення податкової заборгованості за рахунок коштів платника податків і сум, які йому належить отримати від дебіторів, податковий ...
Відповідно до Указу з дня виникнення податкової заборгованості все майно та майнові права платника податку перебувають у податковій заставі, тоді як статтею 16 Закону передбачено ... ...
ЗМІСТ. Вступ. 1. Фінансова звітність підприємства як об"єкт аналізу і аудиту. 1.1. Склад, структура та порядок формування фінансової звітності. 1.2 ...
У розділі 4 "Затрати і витрати, що врвховуються при обчислення пільг з податку на прибуток" показують суми основних витрат, що одеожують за рахунок чистого прибутку і приймаються ...
Прибуток (збиток) від реалізації продукції, робіт, послуг і товарів визначається як різниця між виручкою від реалізації в цінах продажу без акцизного збору, податку на додану ... ...
Зміст |Сторінка | |Вступ. |1 |Сутність прибутку у фінансово - господарській діяльності | |підприємства. |Економічна суть та значення прибутку в ...
Відповідно до підпункту 5.3.3 статті 5 Закону до складу валових витрат не включаються витрати на сплату податку на додану вартість, включеного в ціну товарів (робіт, послуг), які ...
Однак у тих платників податку на прибуток, які не зареєстровані як платники ПДВ, до складу валових витрат (відповідно до того ж підпункту...
Міністерство освіти України Київський державний торгівельно-економічний університет Кафедра банківської справи Дипломна робота на тему: "Споживче ...
Якщо він не користувався кредитом, але має депозитний рахунок в цьому банку, то наявність солідного залишку на ньому та регулярне перерахування сум на цей рахунок теж може свідчить ...
проміжкову суду" для купівлі нового будинку і має наміри погасити її за рахунок виручки від продажу старого будинку, він може не врахувати всіх витрат, пов`язаних з цією операцією ... ...
Аналіз діяльності комерційних банків Дипломная работа Об"єкт дослідження - Запорізьке регіональне управління КБ "Приватбанк". Мета роботи - поліпшення ...
а) послуги вкладників - різні за термінами й умовами види вкладів юридичних і фізичних осіб (ці послуги пов"язані з процентними витратами банку);
Розрахунково-касове обслуговування - специфічний вид банківської послуги, якій поєднує в собі особливості процентних і комісійних послуг (розрахунково-касове обслуговування ... ...
Міністерство освіти і науки України Черкаський державний технологічний університет Факультет перепідготовки фахівців Дипломна робота на тему: "Аналіз ...
У даному випадку, ним є приватна особа, що оплачує (чи не оплачує) надані послуги, штрафи, податки і т.д. З кожним роком ці платежі становлять усе більш істотну частину бюджету ...
них по моєму вибору, мінімізувавши при цьому кількість породжуваних паперових документів; якщо я оплачую послугу, то які гарантії своєчасного і точного надходження платежу до ... ...
Міністерство Освіти України Київський Державний Технічний Університет Будівництва та Архітектури РЕФЕРАТ З дисципліни "Основи економічної теорії" Тема ...
До таких західна фінансова статистика відносить: податки на покупки, на продаж, ПДВ. акцизи, податки на експорт та імпорт
Внесені пропозиції щодо економії бюджетних витрат за рахунок упорядкування окремих нидів видатків та запровадження елементів часткової платності при користуванні послугами ... ...
Державна Податкова Адміністрація України Академія Державної податкової служби України Факультет фінанси Кафедра державних фінансів Дипломна робота на ...
Інкасо - банківська розрахункова операція, за допомогою якої банк із доручення свого клієнта одержує, на підставі розрахункових документів належні йому від платника за відвантажені ...
... з нерезидентом; вантажна митна декларація, акт прийому-здачі, акт виконаних робіт (зроблених послуг); документи, передбачені при документарній формі розрахунків (акредитив, інкасо) ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Обложение налогом внешнеэкономической деятельности" Вступ. Побудова і релізація ефективної системи оподаткування ...
- суму коштів фондів, створених платником податку за рахунок собівартості продукції, робіт, послуг використаних ним не за цільовим призначенням;
суму коштів включаючи валютні цінності, вартість матеріальних цінностей і нематеріальних активів, включаючи корпоративні права, цінні папери, одержаних платником податку від інших ... ...
Міністерство аграрної політики України | |Ріненський державний аграрний технікум | |Реферат | |на тему: "Фіксований сільськогосподарський податок ...
Обов'язки з доставки товарної сільськогосподарської продукції до заготівельних (переробних) підприємств, організацій в рахунок фіксованого сільськогосподарського податку ...
Нарахована (внесена) сума фіксованого сільськогосподарського податку включається до складу валових витрат виробництва пропорційно оплаті праці, віднесеної на окремі об'єкти обліку ... ...
План 1. Захист від монополізму у підприємницькій діяльності. 1. Причини, які об"єктивно зумовлюють необхідність 2. Характеристика антимонопольного ...
по-перше, на господарюючих суб"єктів - юридичних осіб та їх об"єднання штраф в розмірі до 3-ох відсотків виручки від реалізації товарів, робіт, послуг господарюючого суб"єкта за ...
Згідно цієї норми суб"єкт, який придбав спеціальний торговий патент звільняється від сплати податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток ... ...
Підприємництво — Реферат
Підприємництво Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарського права стосовно всіх ...
Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарського права стосовно всіх форм і видів власності в Україні (організаційні форми і види підприємств).
Установа банку, в якій відкриваються рахунки (субрахунки), ставить відмітку про відкриття такого рахунку на тому примірнику Статуту, на якому стоїть відмітка податкових органів про ...
Установа банку, в якому відкривається суброзрахунковий рахунок, проставляє відмітку про відкриття такого рахунку на тому примірнику Положення про відособлений підрозділ, на якому ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru