Материалы, похожие на работу «Гісторыя развіцця ЭВМ электронная пошта»

Билет №1 Вопрос №1. Аповесць Васiля Быкава "Знак Бяды", яе iдэйны змест. Вобразы Петрака i Сцепанiды. У аповесцi "Знак Бяды", за якую у 1986 г. В ...
Сум па мацi, а разам з тым любоу i павага сына да яе узрастае яшчэ i ад таго што у цяжкi час i яна была змагаром.
Рэальным з'являецца паляванне i служба Тараса, адносiны да яго пана i вой та, апiсанне заняткау простых людзей (як яны "хазяйства водзяць", як лапцi падплятаюць, робяць рыбалоуныя ... ...
Cтиль вещания — Реферат
Сярод даследчыкаў няма адзінства ў пытанні, што ўяўляе сабой рэпартаж. Адны лічаць, што гэта дынамічна напісаная інфармацыя, якая дае слухачу ўяўленне ...
Назіранні паказваюць, што рэпартаж здзяйсняе рух ад інфармацыйнасці да сінтэтычнасці.
Гэты тэрмін быў уведзены А.В.Ісачэнкам і падкрэлівае цесную сувязь дадзенай часавай формы і жанра рэпартажу: у гэтай форме рэпарцёр, які каментыруе спартыўнае спаборніцтва па радыё ... ...
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М. Танка Факультэт беларускай філалогіі і культуры Кафедра ...
Брэша сабака, крычаць на сутонні пастухі, галёкаюць на ўсё горла, як і сто, як і дзвесце гадоў назад у гэтым лясным краі (Лонва, с.18).
Здавалася, што яны на машынах пакладзены ў радок і соўгаюцца ад барта да барта на выбоінах, ніяк не могучы вываліцца долкі.(Найдорф,с.98) Ён апусціўся долкі па драбіне, і яны доўга ... ...
У першай палове XVII ст. на Беларусi паступова нарастала сацыяльная напружанасць. Незадаволе- насць значнай часткi гараджан і сялянства сваво- льствам ...
Паме-ры масавых адыходаў мяшчан і сялян у Рускую дзяржаву, дзе за Волгай адкрываліся бясконцыя не-асвоеныя яшчэ землі, прынялі да 1643 г. Такі харак-тар,что кароль Уладзіслав IV ...
Цар вельмі прыхільна ад-нёсся да ідэі арганізацыі з ліку мясцовага дваранст-ва воінскага кантынгенту і запэўніў Паклонскага, што захавае яму і яго прыхільнікам былыя правы і ... ...
Карэньшчына: тры стагоддзі з жыцця аднаго маёнтка Вячаслаў Насевіч Даследчыкі гісторыі Беларусі неаднаразова аналізавалі звесткі пра сялянскае ...
Для непасрэдных падданых плябаніі, што жылі ў сяле Корань, пазначаны павіннасці: з кожнай гаспадаркі па 2 дні паншчыны ў тыдзень узімку (ад дня Св.
Гэта, аднак, супярэчыць змешчанай у пачатку інвентара агульнай характарыстыцы маёнтка, якая належыць да 1846 г. У ёй пазначана, што на двор прыпадае па 1 дзесяціне сядзібнай зямлі ... ...
... прадумовы аб'яднання Заходняй Беларусі ў адзінай савецкай дзяржаве Пры вывучэнні пытанняў звязаных з прычынамі, што зрабілі магчымым уз"яднанне ...
Такім чынам становіцца зразумелай тагачасная палітыка савецкіх дыпламатаў: коштам Польшчы набыць часовага саюзніка ў выгладзе Германіі, а заадно накіраваць нямецкю ваенную машыну ...
да сябе Шуленбурга і ў прысутнасці Молатава і Варашылава заявіў, што а 6-й гадзіне раніцы пачнецца савецкі наступ, а затым запатрабаваў ад нямецкага боку прыказу германскім войскам ... ...
Беларускае пытанне ў палітычнай канцэпцыі Юзафа Пілсудскага (1899 - 1908) Юры Кітурка Снежань 1999 Пасля рэвалюцыі 1917 г., калі актыўна ішлі працэсы ...
Нацыянальнае Адраджэнне на Беларусі для Пілсудскага характарызавалася дзвюма важнымі рысамі: па-першае, гэты працэс толькі пачынаўся і меў няшмат прыхільнікаў, а значыць, быў ...
Пасля рэвалюцыі 1905-1907 г., калі Пілсудскі адышоў ад сацыялізму, яго стаўленне да беларускага народа не змянілася, а засталося па-ранейшаму прагматычным, што яскрава выявілася не ... ...
Побач са шпаркім развіццём радыёвяшчання ў пасляваенныя гады пачынае нараджацца новы від масавай інфармацыі - тэлебачанне, якое ў нашы дні становіцца ...
"Даводзім да ведама, што Міністэрства вышэйшай і сярэдняй адукацыі БССР ператварыла аддзел журналістыкі
Першыя крокі тэлебачання каштоўныя перш за ўсё тым, што ў гэты перыяд ішлі настойлівыя пошукі метадаў падрыхтоўкі перадач, вызначаліся формы і стыль размовы з тэлегледачом ... ...
Змест: 1. Уводзіны.................2 2. Беларуская вусна-паэтычная творчасць....3 3. Каляндарна-абрадавая паэзія........4 4. Замовы ...
Каштоўнасць традыцыйнай загадкі ў тым, што яна ў высокапаэтычнай форме адлюстравала гаспадарчую і працоўную дзейнасць чалавека, яго жыццёвы вопыт, быт, працу, фауну, флору, будову ...
Пазаабрадавыя песні ў адрозненне ад каляндарна-абрадавых характарызуюцца большай актыўнасцю, што дало ім магчымасць шырока адлюстроўваць самыя розныя бакі побыту народа....
СИСТЕМА ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ СВС-72-3 (Продолжительность практической работы - 4 часа) I. ЦЕЛЬ РАБОТЫ Целью работы ячвляется изучение студентами сисмемы ...
вой стрелки показания ЭУС-7 должны увеличиваться (уменьшаться).
а) отсутствие контровки стяжного болта исполнительного што-...
Проектирование двухскоростного асинхронного двигателя для привода деревообрабатывающих станков. Выпускная квалификационная работа (Дипломный проект ...
Полюсное деление ѭ:
выл = Квыл = bкт +В = 0,26=0,11441+0,01 = 39,747 мм...
микроб — Реферат
ВИРУСОЛОГИЯ |наз|семейс|Аг|методы индикации и|заболевания |материал |спец |спец | |ва-|тво | | | |для |профи|ле-че| |ние| | |идентификации | |диа ...
|РСК, РТГА, метод | |ракови-ны,|ромин|
|па-лочки| | | |ия маз-ка|
|рит, | |вой |...
МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ Беларускi дзяржа?ны ?нiверсiтэт iнфарматыкi i радыёэлектронiкi |Рэферат на тэму: |"Этнагенез беларуса ...
Гэты працэс прывёў да з'яўлення асаблівасцей, што адрозніваюць наш народ ад іншых славянскіх народаў.
Але ў апошні час стала відавочна, што яны яўляюцца рознымі культурамі і адрозніваюцца па асаблівасцях узнікнення (розны час і розныя культуры, на выснове якіх яны складаюцца), па ... ...
... агляд. Выканала студэнтка 436 гр. Кавалёва Таццяна Мінск, 2004. Мінск у мемуарнай літаратуры: агляд літаратуры. Прадмова. Стварэнне агляду па тэме ...
Казалі, што Чырвоны сцяг на ім відзен з таго боку граніцы А граніца праходзіла зусім побач- па Заслаўскіх і
... для чаго існавалі нават спецыяльныя майстры-трэнеры , якія называліся масавікамі, яны навучалі таксама розным танцам , асабліва тым , што нядаўна сталі пранікаць да нас з Захаду....
|Вирт| |www.vvsu.ru/VTrave| |уаль| |l | |ные | |Путе| |шест| |вия | |на | |ВГУЭ| |С | |Анал| |из | |совр|
|па.
|вой |...
1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПР-ИЕ, ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ Понятие и особ-ти соцупр-ия. Определение упр-ия: 1. Это целенапр-ое орг-щее возд-ие человека на соотв ...
1) судьи рай. (гор.) судов (при этом выступают не как орган правосудия, а как ДЛ), 2) комиссии по защите прав несов-летних - д-ют на основе Положения 1967 г. и Указа 93 г ...
ИЯ Протест пр-ра - реагирование на противор-ий закону ПА органа или ДЛ, приносится в этот орган или ДЛ, или в суд....
Фондовый рынок — Реферат
смотреть на рефераты похожие на "Фондовый рынок" О Г Л А В Л Е Н И Е . ВВЕДЕНИЕ ...............................................3 РАЗДЕЛ 1 ...
ѬГѬѭѬ" -.КК"* Г"ѬѬг ѬѬ Ѭ"ѭѬ""ѭѬ кѬѬКѬѬ^Ѭ^ КѬ 1.01.93 Ѭ.
Но у безналичных ЦБ есть и свои положительные ка- чества: "не горят и не тонут", да и изготовление высококачес- твенных наличных ЦБ некоторым эмитентам попросту не по карма- ну....
Беларуская музыка Рэферат выканаўца: ст. 1 курса Бондар Л.А. Беларускі дзяржаўны універсітэт Мінск, 2002 Паняцце музыкі. Музыка (ад грэчаскага ...
Плённую работу па даследаванню беларускай народнай музыкі ў дарэвалюцый-ны перыяд прарабілі З.Радчанка, П.Шэйн, М.Янчук, П.Сакальскі і іншыя.
Ад прасцейшых апрацовак нацыянальных мелодый песень і танцаў беларускія кампазітары прыйшлі да стварэння сімфоній, опер і балетаў....
Стайн Гертруда Автобиография Элис Б.Токлас. Пикассо. Лекции в Америке / Пер. с англ.; Составление и послесловие Е.Петровской. М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2001 ...
Следом за Адой появились портреты Матисса и Пикассо, и Стиглиц который проявил немалый интерес и к ним и к самой Гертруде Стайн напечатал их в специальном номере Ка-мера уорк.
Сто лет назад во времена Хемингуэя Гертруда Стайн уже знакомилась с Бромфилдом и с его женой да и потом они время от времени этак вскользь пересекались, и еще мы вскользь ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru