Материалы, похожие на работу «Підприємництво»

- 2 - ЗМІСТ |Вступ | | |3 | |Розділ |1 |Історія розвітку права колективної | |власності в Україні.. Обстеження | |створювання підприємств. |5 | |1 ...
Цей документ сповнений бути затверджений відповідно до законодавства країни його видачі, переведений на українську мову і легалізований у консульської установі України, або ...
за заявою підприємства) або примусовим, на підставі рішення суду, арбітражного суду у випадках: а) визнання недійсним або такими, що суперечать чинному законодавству, установчих ... ...
Зміст |Сторінка | |Вступ. |1 |Сутність прибутку у фінансово - господарській діяльності | |підприємства. |Економічна суть та значення прибутку в ...
суми коштів або вартість майна, добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України, бюджетів територіальних громад або неприбутковим організаціям у розмірі, що не ...
Згідно із законодавством про оподаткування прибутку підприємства передбачена чітка система ставок податку, порядку його очислення, внесення змін і доповнень до складу витрат ... ...
1.Предмет Г. П. Понятия господарства може співпадати з поняттям виробництво і економіка , якщо за межі господарського виробництва винести майнові і ...
Скасування державної реєстрації здійснюється за заявою власника або уповноважених ним органів чи за особистою заявою підприємцягромадянина, а також на підставі рішення суду ...
Особа, яка має авторське право або будь-яку виключну правомочність на твір, для свідчення про авторство на обнародуваний чи необнародуваний твір, про факт і дату опублікування ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К У Р С О В А Р О Б О Т А по ...
Про бюджетну систему України", "Про місцеве самоврядування", "Про Державний бюджет на 2000 рік", та ін.), дані Черкаського обласного фінансового управління щодо виконання бюджетів ...
Територіальна громада безпосередньо через референдум або за рішенням представницького органу місцевого самоврядування приймає рішення про доцільність, форми та про строки ... ...
ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ "МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ" 1 Характеристика базових теоретичних підходів до визначення міжнародної торгівлі. 2 ...
Ліц-зія- дозвіл на передачу юрид. або фіз. особами (ліцензіарами) належних їм прав на винаходи, торг.марку або пром.зразок інш.фіз. або юрид.особам (ліцензіатам).
Один з шляхів полегшення доступу на зовн. ринок у зв"язку із збільшенням технічних і спец. вимог і зменшення витрат, які вони викликають, - це досягнення на офіційному або ... ...
1. Порядок припинення юридичної особи. Юридична особа припиняє свою діяльність досягненням мети. Формами припинення є ліквідація та реорганізація. НПА ...
В проекті нового ЦК позовна давність також не поширюється на: вимоги власника або іншого володільця на усунення будь-яких порушень його прав, а також про визнання недійсними актів ...
Особа визнається померлим із дня вступу в силу рішення суду про оголошення його таким, тобто після закінчення 7 днів після винесення рішення, або суд може визнати днем смерті день ... ...
Шпоры по Праву — Реферат
Поняття та ознаки держави Термін "держава" в юридичній та іншій науковій літературі тлумачать порізному. У субстанціональному значенні держава ...
Строковий трудовий договір з ініціативи працівника може бути розірвано достроково в разі хвороби працівника або його інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором ...
прийняття присяги або її порушення; неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів....
Банкрутство — Реферат
Банкрутство 1. Поняття банкрутства Суб'єкти банкрутства Банкрутство як одна з юридичних підстав ліквідації підприємств регулюється Законом "Про ...
Банкрутство як одна з юридичних підстав ліквідації підприємств регулюється Законом "Про підприємства в Україні" (ст.ст.24,34).
Арбітражний суд відмовляє у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство, якщо: боржник не є юридичною особою або не включений до Реєстру суб'єктів підприємницької ...
накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать боржникові, а також іншим особам, які відповідно до актів законодавства або установчих документів боржника відповідають за ... ...
План. Вступ. 1. Соціально-економічна суть, призначення і роль доходів Державного бюджету України. 2. Аналіз складу і структури доходів Державного ...
Отримані доходи цими організаціями у вигляді коштів або манна. які надходять безплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних ...
Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" від 16 грудня 1997 року із змінами від 22 грудня 1998 року з 2000 ... ...
Міністерство економіки України Українська Академія Зовнішньої Торгівлі Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка" Виконала: студентка 1 курсу, 4 ...
2) неналежне виконання (відхилення від виконання чи несвоєчасне виконання) рішень Антимонопольного комітету України і його територіальних відділень про припинення порушень ...
об'єднань, господарських товариств тощо) та особами, які займаються підприємницькою діяльністю, інформації або подання завідомо недостовірної інформації Антимонопольному комітету ... ...
Міністерство освіти України Луцький державний технічний університет Факультет перепідготовки спеціалістів Випускна робота на тему: "Місцеві бюджети ...
України", "Про місцеве самоврядування", "Про Державний бюджет на 1998 рік",
Територіальна громада безпосередньо через референдум або за рішенням представницького органу місцевого самоврядування приймає рішення про доцільність, форми та про строки ... ...
... Факультет правничих наук Курсова робота з цивільного права України "Право власності юридичних осіб" Виконала: студентка ІІІ курсу Ворон Лариса ...
Право розпорядження - це заснована на законі можливість визначати фактично та юридично долю майна - продати, передати у тимчасове користування іншим особам, переробити або просто ...
У разі припинення діяльності релігійної організації майнові питання вирішуються відповідно до її статуту і чинного законодавства, а майно, надане їм у користування державними ... ...
План. Вступ.............................3 1. Порядок звільнення з роботи....................4 2. Оформлення звільнення з роботи.................19 ...
Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив місця роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі ...
що набрав законної сили); звільнення керівних працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами місцевого самоврядування ... ...
Необхідність та сутність фінансів Фінанси як економічну категорію звичайно поєднують із рухом грошей. Чи йдеться про розподіл прибутку, чи про сплату ...
України; управління наявними коштами державного бюджету України та коштами державних позабюджетних фондів у межах видатків, встановлених на відповідний період; фінансування ...
Збитки, завдані підприємцю в результаті виконання вказівок державних чи інших органів або їхніх службових осіб, які порушили права підприємця, а також внаслідок неналежного ... ...
Державна Податкова Адміністрація України Академія Державної податкової служби України Факультет фінанси Кафедра державних фінансів Дипломна робота на ...
Про систему валютного регулювання і валютного контролю" установлює режим здійснення валютних операцій на території України, визначає загальні принципи валютного регулювання ...
В основі інкасової форми розрахунку лежить домовленість експортера зі своїм банком, що передбачає його зобов'язання передати товарно-супровідну документацію імпортеру тільки за ... ...
КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ РЕферат Об"єкт дослідження. З позиції теорії державного управління і науки адміністративного та трудового права ...
Цей висновок побічно підтверджується і внесенням саме до законодавства про працю норм, що регулюють різноманітні аспекти самоврядування трудового колективу в сфері праці.
Саме з моменту його реєстрації воно стає юридичною особою, а саме самостійним суб"єктом правовідносин, який може від свого імені укладати угоди, відповідати по ним, мати у своїй ... ...
Міністерство освіти України Запорізька державна інженерна академія Заочний факультет Кафедра економіки та організації виробництва Курсова робота з ...
власників) або уповноважених ним (ними) органів чи за особистою заявою підприємця-громадянина, а також на підставі рішення суду (арбітражного суду) в разі: визнання недійсними або ...
У разі прийняття державним органом, уповноваженим управляти державним майном, рішення про реорганізацію або ліквідацію державного підприємства, крім випадків, коли воно визнане ... ...
Міністерство освіти України Київський державний торгівельно-економічний університет Кафедра банківської справи Дипломна робота на тему: "Споживче ...
Якщо він не користувався кредитом, але має депозитний рахунок в цьому банку, то наявність солідного залишку на ньому та регулярне перерахування сум на цей рахунок теж може свідчить ...
на реконструкцію та капітальний ремонт будинків у сільській місцевості, що не є основним житлом , - документ місцевого органу влади, який засвідчує право власності на цей будинок ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Правове становище селянського (фермерського) господарства" Міністерство освіти України Львівський національний ...
Закон же України "Про пріоритетність соціального розвитку села". який зараз діє в його редакції від 15 травня 1992 р., є нормативно-правовим актом не конституційного рівня, а ...
Вилучення або примусовий викуп у господарства землі у встановленому порядку для державних і громадських потреб провадиться за його згодою після виділення йому відповідною Радою ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru