Материалы, похожие на работу «Риторика Давньої Греції»

Фiлософiя — Реферат
2.1 Докласична антична давньогрецька фiлософiя. 2.1.1 Натурфiлософiя Мiлетської школи. Виникла в YI ст. до н.е. в м.Мiлетi, була одним з осе- редкiв ...
дiячами, ораторами, дiячами мистецтва.
Не подiляючи думку про те, що ми можемо звести мислення лю-...
Київський Національний Університет Інститут Філології Кафедра фольклористики Дослідження на тему: Теорія фольклору Викладачки Марчун Н. 1.1. Народна ...
Але коли під мистецтвом розуміти сферу естетичної діяльності, що створює об"єкти с естетичними якостями (існують й інші концепції мистецтва), то можливість зарахування до нього ...
І справді, коли ми ніколи не дізнаємося, хто склав думу про козака-нетягу (в записах XIX ст. - голоту) і не почуємо її первісного виконання, то вважати, що цей поет-співець та ... ...
Одеський державний медичний університет Кафедра українознавства та культурології Українська та зарубіжна культура. Конспект лекцій для студентів ...
Розглядаючи морфологію мистецтва, ми виділяємо три засоби його існування, три сфери, галузі художньої творчості.
Все це дає підстави говорити про державний антисемітизм, який існував в цей час в Радянському...
Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві. Работу выполнила Салахян Анна Михайлівна Чернівецький національний університет імені Юрія ...
А в працях Арістотеля, Платона, Сократа, Цицерона та інших мислителів античності спеціалісти знаходять перші цеглини підвалин етнополітології.
Проблема не в тому, що необхідно "впроваджувати" українську мову в російськомовних регіонах Сходу і Півдня, а в тому, як зробити, щоб говорити українською було не тільки престижно ... ...
Зміст: 1. Вступ. 2. Кирило та Мефодій - просвітники слов'ян. 3. Володимир Великий у культурному розвитку. 4. Ярослав Мудрий і культурний розвиток ...
Напевно можна говорити про школу або спрямування в оформленні книги, характерні лише для певного регіону, де активно використовувалися місцеві особливості декоративного мистецтва ...
... мовою монументальних архітектурних образотворчих форм, то в останню третину ХІ - на початку ХІІ ст. образотворча мова стає більш динамічною, здатною виражати багату асоціаціями ... ...
План Вступ. І. Образи і символи смерті в культурі............ с. 8-23 §1. Культуротворчість смерті за концепцією Є.Морена..с. 8-14 §2. Образи смерті в ...
У будь-якому разі, звернувши увагу як на саму присутність померлих, так і на наявність ідеї смерті поза її безпосередньою далістю, у неандертальців ми можемо відзначити наявність ...
Найкраще ми зрозуміємо, як люди відносились до смерті у цей період на прикладі іконографії....
смотреть на рефераты похожие на "Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму" Національний університет "Києво-Могилянська академія" Курсова робота ...
Новіші праці з історії епохи еллінізму привідкрили завісу і дозволили говорити про цей час, як про дуже складний, але й не менш цікавий, якому характерний багатогранний розвиток ...
Загалом, тут ми будемо говорити про основні доктрини філософії Стої, оскільки існують ще два періоди: це період "Середньої Стої" (II - I ст. до н.е.), який представляють Панетій та ... ...
Українська Академія державного управління при Президентові України Харківський філіал "Допущено до захисту магістерської дисертації" Екологічна ...
Ще через тридцять років ми або створимо стійке суспільство, або станемо свідками згасання цивілізації на Землі.
Але про участь громадськості ми будемо говорити у наступних розділах....
Філософсько-етичні погляди Григорія Сковороди Вступ Розвиток духовної культури українського народу нерозривно пов"язаний з іменем великого філософа ...
Саме тут майбутній філософ опанував античну спадщину, зокрема ідеї Сократа й Платона, Ціцерона й Лукреція Кара; пізнав вчення великих природознавців Коперніка й Галілея, Бекона й ...
На думку Сковороди, і філософія, і мистецтво повинні служити справі самопізнання людини....
Билеты по литературе (Украина) Білет 1 1.Повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" як енциклопедія народознавства Ще І. Франко зазначав, що ...
Яскравий колорит звичаїв, обряди народних замовлянь, передвесільні розглядини, сільські розваги, детальні описи селянського одягу та оселі, насичена прислів'ями і приказками мова ...
Після XX з'їзду партії, на якому було піддано критиці культ особи Сталіна, в якійсь мірі вже можна було говорити про національні утиски і насамперед про занепад національних мов....
Аристотель — Доклад
Аристотель Аристотель народився в 384 р. до н.е. у грецькому місті Стагір. Глибоке провінційне походження Аристотеля компенсувалося тим, що він був ...
Аристотель народився в 384 р. до н.е. у грецькому місті Стагір.
Перші твори Аристотеля в стінах Платонівської Академії, куди він приходить, відрізняються схильністю його до риторики, якою він згодом прозаймався все життя.
Уся філософія Сократа, а потім і Платона виникала з практики і життєвої необхідності, виходячи в чисто теоретичну область лише у вищому своєму прояві - у навчанні про ідеї....
Генеза української національної мови . На москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і ...
Говорити про мову протоукраїнських племен можна лише гіпотетично.
Історія не повинна забувати, що до Петра І той народ, який ми нині називаємо рутенами, звався руським, або русинами, і його земля звалася Руссю і Рутенією, а той народ, який ми ... ...
Антична культура: Давній Рим Реферат з курсу: "Українська та зарубіжна культури" студента I-го курсу 1-ої групи відділення МЕВ Гапєєва Дмитра ...
Саме в цей період виникає латинська лірична поезія, досягає найвищого розквіту ораторське мистецтво, з"являються прозаїчні твори, написані класичною латинською мовою.
Ораторське мистецтво і риторика пройшли в Римі довгу путь і нараховували велику кількість яскравих представників, з яких найбільш знаменитим був Ціцерон....
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого Гуманитарный ...
ПЛАТОН, подчеркивая необходимость высокой этики оратора, замечает: " Искусство красноречия не есть ли вообще умение увлекать души словами, не только в судах и других общественных ...
Далее стоит ряд философов ( ПЛАТОН, СОКРАТ, АРИСТОТЕЛЬ,...
Римское право — Реферат
Зміст І Вступ ІІ Зміни у суспільному житті Риму напередодні встановлення республіки ІІІ Епоха республіки 1) державний устрій Риму до поч. ІІІ ст. до н ...
І якщо ми хочемо в цьому останньому відношенні порівнятися з Європою, якщо ми хочемо говорити з нею на одній мові, ми повинні, принаймні в школі, освоїтися з основами ...
Мова йде, на його думку, про взаємопроникнення східного і римського соціального укладу....
смотреть на рефераты похожие на "Шпаргалки для экзамена по Философии(НТУУКПИ, Украина) 1.філософія як форма суспільної свідомості круг її проблем та ...
Второй период - расцвет греческой философской мысли (V-VI вв. до н.э.), в центре его находится философия Сократа и его последователей, философия Платона и Аристотеля.
Сократ розглядав діалектику як мистецтво виявлення істини шляхом зіткнення протилежних думок, спосіб ведення бесіди (звідси і назва - від грец. діалего - веду бесіду, полеміку)....
Вступ "Мова має постійну тенденцію до автоматизму в створенні та сприйнятті мовних знаків" [10;12], але цій тенденції протистоїть прагнення людини ...
Взагалі, ми вважаємо, що якщо паронімія в ідіостилі письменника є одним із домінантних (а не спорадичним) принципом побудови тексту, то можна говорити і про паронімійну риму або ...
Можна сказати, що "фонетика породжує думку" [6;271], можливо, варто також говорити про своєрідне народження смислу зі звука (цю тему ми розвинемо детальніше у наступній частині)....
Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана Кафедра философии РЕФЕРАТ Аристотель - самая "универсальная голова" среди ...
Аристотель передает управление Ликеем Теофрасту и покидает город, дабы избавить афинян от вторичного преступления против философии (под первым преступлением мыслитель подразумевал ...
В этом диалоге Аристотель исследует вопрос о том, существует ли само искусство риторики, дополняющее или даже заменяющее природный дар красноречия....
Політологія — Шпаргалка
Політологія 1. Політологія, як наука, її місце в системі гуманітарних наук. 2. Політологія як наука, її об"єкт та предмет. 3. Категорії та ...
Особливості історичного розвитку в СРСР призвели до створення командної економіки або, як прийнято говорити, командно-адміністративної системи управління.
Цей етап розвитку соціально-політичної думки в Україні пов'язаний з постаттю відомого вченого та політичного діяча М. Драгоманова....
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru