Материалы, похожие на работу «Основи страхової справи»

1. Порядок припинення юридичної особи. Юридична особа припиняє свою діяльність досягненням мети. Формами припинення є ліквідація та реорганізація. НПА ...
Обов'язки страховика: після настання страхового випадку зобов'язаний вчасно виплатити страхову суму чи страхове відшкодування; якщо страховик намагався запобігти настанню ...
Страхувальник зобов'язаний запобігти виникненню страхового випадку; страхувальник зобов'язаний повідомити страховику всі обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ... ...
Міністерство освіти України Львівський національний університет ім. І. Франка Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права КУРСОВА ...
У практиці вітчизняних страховиків використовується таке визначення: перестрахування - це страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором ...
Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову ... ...
Бухучет 2000 — Реферат
Додаток 4 ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ (Затверджено наказом ...
Витрати відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до ...
Дериватив - стандартний документ, що засвідчує право або зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним ... ...
Міністерство освіти України Київський національний економічний університет Кафедра банківської справи Курсова робота з курсу "Банківські операції ...
У другому випадку страхувальник - банк, а об'єкт страхування - відповідальність усіх чи окремих позичальників перед банком за своєчасне і повне погашення кредиту і відсотків за ним ...
Кредитор зобов`язується не вносити змін в кредитну угоду без письмової згоди Страховика, якщо вони (зміни) збільшують суму відповідальності Страхувальника перед Кредитором або ... ...
План. Вступ. 3 Частина 1. Роль та місце забезпечення в процесі кредитування 4 Частина 2. Матеріальне забезпечення кредитів 9 Частина 3. Юридичне ...
Страховик бере на себе зобов`язання при настанні страхового випадку провести виплату
У випадку виплати Страховиком страхового відшкодування, Страхувальник...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Заочний факультет Магістерська програма "Державне управління ...
Страховика, котрий безпосередньо працює з страхувальниками щодо взяття на себе їхніх ризиків, називають "прямим страховиком", або страховиком, що передає ризики.
Велика відповідальність страховика за соціальні наслідки його діяльності вимогає організації державного нагляду.В більш узагальненій формі цей нагляд виражається у вивченні ... ...
Вступ. Страхування - одна з найдавніших категорій суспільних відносин. Зародившись у період розкладання первіснообщинного строю, воно поступово стало ...
Щоб зберігалася зацікавленість страхувальника в недопущенні збитку страховик повинний залишити частину що відшкодовується збитку страхувальнику (70-80% страховик, інше ...
Особливість страхування ризику - страховий випадок наступає, як правило, на початку терміна дії страхового договору або після терміна дії (наприклад при страхуванні інвестиційного ... ...
Зміст. Вступ. 1. Економічна необхідність страхової послуги для фізичних та юридичних осіб. 1. Розвиток системи страхових послуг. 2. Порядок надання ...
Законом України "Про страхування" договір страхування є угодою між страховиком і страхувальником, за якою страховик бере на себе зобов'язання у разі страхового випадку виплатити ...
У разі укладення договору з третьою особою (або відмови укласти договір) оферент зобов'язаний компенсувати збитки стороні, якій раніше була зроблена пропозиція, за умови, що ... ...
П л а н |1. |Завдання статистичного вивчення фінансів | |2. |Статистика державного бюджету | |3. |Статистика грошового обігу | |4. |Статистика ...
По-перше, існує закон, який зобов'язує кожного суб'єкта ринку публікувати певну інформацію про свою діяльність або періодично (баланси, звіти про прибутки та збитки, бізнес-плани ...
S - страхова вартість усіх застрахованих об'єктів або страхова відповідальність, тобто сума грошових коштів, у межах якої страхувальник згідно з умовами страхування має зробити ... ...
План. Вступ І. Суть та значення кредитних операцій комерційних банків 1.1. Поняття про банківський кредит і принципи кредитування. 1.2. Джерела ...
Строк кредиту, а також вiдсотки за його користування (якщо iнше не передбачено умовами кредитного договору) розраховуються з моменту отримання (зарахування на рахунок позичальника ...
Одночасно з пiдписанням кредитного договору або в перiод дiї договору страхування страхувальником (позичальником) може бути переуступлено банку право вимоги вiд страховика сплати ... ...
Київський інститут бізнесу та технологій К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А з курсу "Страхові послуги" на тему: "Види страхування життя і їх місце в ...
Договором страхування передбачається, що страхова компанія зобов"язується сплатити страхувальникові (застрахованому, користонабуначеві) фіксовану страхову суму чи пенсію або ...
Страховий внесок, який має бути сплачений страхувальником страховій компанії, залежить від розміру страхової суми і тарифної ставки, яка, в свою чергу, залежить від строку ... ...
... сутнiсть та ризикове середовище 1.1. Сутнiсть та змiст кредитної дiяльностi комерцiйного банку. Банкiвська система сьогоднi -- це одна з найважливiших
Кредитний ризик, або ризик неповернення боргу, однаковою мiрою стосується всiх клiєнтiв банку незалежно вiд того, чи позичальником є юридична особа-виробник, фiзична особа, а чи ...
гаранта, страховика) виконати свої зобов'язання за рахунок поточних грошових надходжень чи вiд продажу активiв; б) суб'єктивний -- репутацiя позичальника (гаранта, страховика) в ... ...
ЗМІСТ |ВСТУП | 4 | |РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ. ЇЇ СУТНІСТЬ ТА ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ | |1.1. Фінансова криза на підприємстві. Економічний зміст та | 6 ...
Джерелами фінансування санації можуть бути кошти, залучені на умовах позики або на умовах власності; на поворотній або безповоротній основі.
Ліквідність визначається мірою покриття зобов"язань підприємства його активами, строк для перетворення яких в гроші відповідає строку погашення зобов"язань....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА з ...
У випадку, коли Моторним (транспортним) страховим бюро відповідно до правил міжнародної системи автострахування "Зелена Картка" було здійснене відшкодування шкоди за страховика ...
Перестрахування - страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у ... ...
Зміст. Вступ. 2 1. АУДИТ В РОСІЇ. 4 1.1. Історична Довідка. 4 1.2. Стан аудиту. 5 1.3. Стандарти 8 1.4. Ринок аудиторських послуг 9 1.5. Консалтинг 11 ...
Так, аудиторська перевірка не може провадитися аудиторами, якщо вони в засновниками, власниками, акціонерами, керівниками та іншими посадовими особами організації, яку перевіряють ...
У цьому випадку, на думку міністерства, Закон повинен зобов'язувати аудитора провадити перевірки....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А ...
Страховий поліс як документ, що гарантує оплату необхідного медичного обслуговування при настанні страхового випадку, обов'язково містить номер телефону фірми-партнера, по якому ...
У випадку не виконання зобов'язань і не дотримання термінів перекладу вартості чи обслуговування не надання анкет і списків громадян продавець має право анулювати поїздку, а ... ...
Стархование — Реферат
1. Страхова послуга як товарний елемент страхового ринку З моменту здобутя Незалежності вісім років тому Україні є ареною історичних змін, зо пов ...
... методів захисту та відшкодування втрат як фізичним так і юридичним особам, адже лише через проведення демократичних та ринково-економічних претворень можна створити підвалини для ...
У майновому страхуванні - це страхувальник, в особистому застраховані або страхувальник (страхування від нещасного випадку, втрати здоров"я), а з настанням смерті - особа, якій ...
За першою умовою (з відповідальністю за всі ризики), відшкоджування підлягають збитки відпошкоджень або загибелі частини або всього вантажу з будь-яких причин, окрім військових ... ...
... торгівельно-економічний університет Кафедра банківської справи Дипломна робота на тему: "Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні" ...
В останньому випадку важливо знати чи є правонаступник, який зможе на себе прийняти зобов`язання по позичці у випадку смерті клієнта або коли він відходить від своїх справ.
Що стосується ризику процентної ставки, то тут банки намагаються знизити цей ризик через використання перемінних ставок або індексованих кредитних інструментів....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра _ МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ зі спеціальності "Банківський ...
У випадку, коли у переказному векселі трасат і трасант - одна і та ж особа, англоамериканське законодавство передбачає, що держатель може на свій розсуд розглядати його або як ...
Крім того, якщо платник письмово повідомив про свій акцепт векселедержателя або будь-кого із індосантів, а після цього закреслив свій акцепт і повернув вексель, він буде залишатися ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru