Материалы, похожие на работу «Коллективная форма организации труда»

смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике" 1. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку ...
Оскільки праця є єдиним фактором вир-ва, умова абс-ної переваги у витратах означає лише, що одній країні потрібно менше часу на вир-во одиниці товару, ніж інш. країні.
АТ, ТОВ, тов. з додатковою відпов., повне товариство, командитне тов....
Київський національний економічний університет На правах рукопису Безматерних Віктор Григорович УДК 331.101.3 МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ...
Якщо праця фермера або індивідуально-приватного підприємця є підмурком індивідуальної власності на основі приватної власності на засоби виробництва, то праця робітника крупного ...
Таким правом наділений весь трудовий колектив як єдине ціле....
... технікум м"ясної та молочної промисловості КУРСОВА РОБОТА з предмету "Цивільне та сімейне право" на тему: "Приватизація як засіб припинення державної ...
Створення колективних підприємств, господарських товариств, крім відкритих акціонерних товариств, у процесі приватизації майна державних підприємств (за винятком об'єктів малої ...
При перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство в процесі приватизації його засновником виступає державний орган приватизації, який діє в межах повноважень ... ...
Підприємництво — Реферат
Підприємництво Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарського права стосовно всіх ...
Видів колективних підприємств стільки ж, скільки суб'єктів права колективної власності названо в статті 20 Закону "Про власність": колективні підприємства (наприклад, підприємство ...
При прийомі на роботу між працівником і власником підприємства укладається трудовий договір, за яким працівник зобов'язується виконати роботу, визначену цим договором, з ... ...
2 - ЗМІСТ |Вступ | | |3 | |Розділ |1 |Історія розвітку права колективної | |власності в Україні.. Обстеження | |створювання підприємств. |5 | |1.1 ...
34 - часове користування членам споживчих товариств, державним, кооперативним та іншим організаціям, трудовим колективам, окремим громадянам тільки за рішенням загальних зборів ...
Загалом правовий режим майна, закріпленого за установами і підприємствами відповідних громадських організацій, підпорядковуються правилам, встановленим законодавством України, щодо ... ...
ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПРАВА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КУРСОВА РОБОТА ПО КОМЕРЦІЙНОМУ ПРАВУ по темі: "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ...
В умовах побудови ринкової економіки докорінно змінюється характер організаційно-правових відносин державних та інших органів з суб'єктами комерційної діяльності.
Стосовно державного сектора ці акти встановлюють правовий режим державного майна, яке знаходиться у повному господарському віданні державних підприємств або в оперативному ... ...
План. Вступ Глава 1. Створення та організація підприємства. 1. Законодавча база підприємницької діяльності. 2. Складання установчих документів. 3 ...
Цей вибір ми зробили виходячи з переваг товариства з обмеженою відповідальністю над іншими видами господарських товариств:
5.3 Товариство здійснює виробничу й комерційну діяльність силами трудового колективу, члени якогоприймаються на роботу за умовами договору, в якому визначені права, обов"язки й ... ...
З М І С Т стор. Вступ.. . 3 Розділ 1. Поняття трудового договору і контракту. § 1. Загальне поняття трудового договору..
Нове трудове законодавство і практика його застосування свідчать, що трудовий договір (контракт) в умовах ринкової економіки слід розглядати не тільки як форму реалізації права на ...
Після досягнення домовленості між сторонами по всіх необхідних умовах трудового договору на цей договір поширюються всі умови, передбачені законодавством про працю....
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДІСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ ОЛІЙНИК ВОЛОДИМІР АНАТОЛЬЙОВИЧ ДИПЛОМНА РОБОТА |На тему: |"ПРАВОВЕ ...
Після прийняття рішення про оренду цілісного майнового комплексу члени трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу засновують відповідно до чинного законодавства ...
Під корпоратизацією розуміють процес перетворення державних підприємств, закритих акціонерних товариств, більш 75% статутного фонду яких знаходиться в державній власності, а також ... ...
... діяльності. 1. Причини, які об"єктивно зумовлюють необхідність 2. Характеристика антимонопольного законодавства його становлення і розвиток 3. Види ...
Цей вид порушень антимонопольного законодавства встановлений шляхом внесення змін назви та абзацу першого ст.5 до закону України "Про обмеження монополізму та недопущення ...
... в економіці України за час реформ, тримати під безпосереднім контролем діяльність підприємств незалежно від форми власності, правовий нігілізм чи просто необізнаність із чинним ... ...
Шпоры по Праву — Реферат
Поняття та ознаки держави Термін "держава" в юридичній та іншій науковій літературі тлумачать порізному. У субстанціональному значенні держава ...
Для державних органів характерна наявність: єдиної системи державних органів; єдиного законодавства; єдиної території; єдиного громадянства; єдиної загальнодержавної символіки тощо ...
Чинне законодавство України визначає трудовий договір як угоду між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою ... ...
Міністерство освіти України КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ кафедра правознавства КУРСОВА РОБОТА з курсу "Трудове право України" на ...
Специфіка відносин по застосуванню найманої праці полягає в тому, шо така праця може застосовуватись на базі будь-якої форми власності: на державних, орендних, колективних ...
Статтею 45 КЗпП передбачено також, шо на вимогу профспілкового органу, який за дорученням трудового колективу підписав колективний договір, власник або уповноважений ним орган ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Хозяйственные общества" План: 1. Вступ 2. Господарські товариства. Поняття та ознаки. 3. Засновники та учасники ...
Корпоратизацією є перетворення державних підприємств, закритих акціонерних товариств, більш як 75 відсотків статутного фонду яких перебуває у державній власності, а також ...
Довірчі товариства отримують за умовами укладеного договору право на участь в управлінні акціонерним товариством від імені його акціонерів або державних органів приватизації, які ... ...
1.Предмет Г. П. Понятия господарства може співпадати з поняттям виробництво і економіка , якщо за межі господарського виробництва винести майнові і ...
... виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунку по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов"язань перед бюджетом, банками, власниками ...
Право колективної власності виникає на підставі: добровільного об'єднання майна громадян і юридичних осіб для створення кооперативів, акціонерних товариств, інших господарських ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації" Формування недержавного сектору національної ...
Ці показники характеризують роботу колективних підприємств, порівняно з державними, як більш ефективну."[58.308] Не можна так однозначно стверджувати, що ці дані характеризують ...
Про приватизацію невеликих державних підприємств ("малу" приватизацію)" втановлює правовий механізм приватизації невеликих державних підприємств шляхом їх відчуження на користь ... ...
Міністерство освіти України Запорізька державна інженерна академія Заочний факультет Кафедра економіки та організації виробництва Курсова робота з ...
Утворення і примноження колективної власності забезпечуються передачею державних підприємств в оренду, наданням колективам трудящих можливості використовувати одержані доходи для ...
У разі прийняття державним органом, уповноваженим управляти державним майном, рішення про реорганізацію або ліквідацію державного підприємства, крім випадків, коли воно визнане ... ...
План 1. Поняття трудового стажу. 2. Види трудового стажу. 3. Порядок обчислення трудового стажу. 4. Порядок встановлення трудового стажу. 5. Порядок ...
Трудовий стаж - це загальна тривалість як трудової, так і іншої громадської діяльності, з якою законодавство України пов"язує певні правові наслідки та виникнення юридичних фактів ...
100 Закону [11] визначено, що особам, які працювали до введення з 1 січня 1992 р. Закону України "Про пенсійне забезпечення" на роботах із шкідливими і важкими умовами праці ... ...
Міністерство освіти України Луцький державний технічний університет Факультет перепідготовки спеціалістів Випускна робота на тему: "Місцеві бюджети ...
Правовий режим майна комунальної власності визначається законодавством України.
Державні соціальні гарантії є обов"язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності; у ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Правове становище селянського (фермерського) господарства" Міністерство освіти України Львівський національний ...
Разом із колективними і державними сільськогосподарськими підприємствами воно в умовах ринкових відносин має забезпечувати споживачів продовольством, продуктами харчування та ...
Виробничо-економічні відносини такого господарства з державними, колективними та іншими підприємствами й організаціями, господарськими товариствами, окремими громадянами будуються ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru