Материалы, похожие на работу «Активият»

Таърих — Реферат
ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ДОНИШГОХИ ТЕХНИКИИ ТОЧИКИСТОН БА НОМИ М. С. ОСИМЙ КАФЕДРАИ "ФАНХОИ ГУМАНИТАРЙ" РЕФЕРАТ Мавзуъ: "Точикон дар ...
БА НОМИ М. С. ОСИМЙ
Бухоро бо кўшуни худ ба тарафи Самарканд равона шуд, Шайбонихон аз муѭосира бархоста, ба мукобили ў шитофт ва дар роѭ ин кувваи аскариро торумор намуда, ба сўи Бухорои заифгардида ...
1583 Абдулло, ки бо номи Абдуллохони 2 маъруф гардидааст бар хилофи русуми мавѭуда, ки мебоист фарзанди калонии хонадон ба тахт менишаст, ѭукумрони мамлакат эълон карда шуд....
Гармигунчоишхо — Реферат
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И ...
дар ин чо Ро - фишори атмосфери, h1 - фишори иловагиест, ки аз руйи фарки савияхои моейи манометр мукаррар карданаш имконпазир аст (дар ин формула ва чанд фаормулаи минбаъд фишорхо ...
Ба туфайли он, ки дар холатхои 1 ва 3 температураи хавои дохили баллон якандоза аст, онхоро чун чузъхои хамон як процесси изстерми дониста, конуни Бойлу Мариотт (рV = const)-ро ... ...
Ракосакхо — Реферат
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И ...
Ресмонхо ба навард печони-дашуда имкон медиханд, ки раккосак бо таъсироти кувваи вазнини ба харакат даромада хамзамон намудан ба поён мефурояд ва дар гирди мехвари аз маркази ...
Барои ба кор омада сохтани дастох заминвасла будани онро санчидан лозим аст (бо дастгохи заминвасла набуда кор кардан манъ меьршад!)...
Харакатхо — Реферат
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И ...
Баробари ба платформаи поёни, ки дар он датчики дигари фотоэлектрии 12 чойгир карда шудааст, расидани руяи поёни бори 8 ва буридани мехвари оптикии ин датчик импулси электрие ...
Барои хар як чуфти h ва S андозагирихоро на камтар аз 5 маротиб такрор ба чо оваред, ки аз руйи онхо каматхои миёнаи ввакт t, суръат ва шитоб а -ро муайян кардан мумкин гардад....
Харакатхо — Реферат
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И ...
Ин раккосак аз ду диск (курс) - и радиусхояшон гуногун иборат аст, ки ба он чорто милаи таксимоти сантиметридор нисбат ба якдигар тахти кунчи рост чойгирбуда (салабшакл) васл карда ...
Кронштейни (дастак) харакатманди 4-ро ба рафти сутунпояи 1 кучонда дар вазъияти ихтиёри махкам ва бо хамиг ин ё он баландии борчахои 10-ро мукаррар сохтан мумкин аст....
Муковиматхо — Реферат
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И ...
Дар мавриди рост омадаи самти гашту чараёнхои китъахо хосили зарби Iк Rк мусбату дар акси хол манфи, ба рафти гашт аз кутби потенсиалаш кам ба кутби потенсиалаш баланд гузаштани ...
3. Дар муддати кутох калиди галванометр К0-ро пайваст сохта, чунон бузургии R0-ро дар магазин муковиматхо интихоб кардан лозим аст, ки акрабаки калванометр ба кимати сифри наздик ... ...
Ваттметрхо — Реферат
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И ...
Аз садаи XII сар карда аврупоиён низ кутбнамои магнитиро барои дарёнаварди ва саёхатхо дар биёмонхои беканор кор мефармуданд.
Холо мукаррар карда шудааст, ки кутбхои магнитию чугрофии Замин хамчоя нестанд, кутби чанубии магнити S дар 71, 20 арзи имоли ва 150,80 тули гарки, кутби, шимоли магнити N-буда, ба ... ...
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И ...
3. Дар вараки когаз бо масштаби муайян системаи координатиеро созед, ки ба системаи координатии дар каъри ванна сабтёфта мувофикат намояд ва дар он мавкеи электродхоро ба кайд ...
8. Яке аз электродхои хамворро бо электроди даврашакл иваз карда, тадкики майдонро дар шароити нав идома дихед ва мавкеи хатхои эквипотенсиалии ба хамон шиддатхо мувофикро чун дар ... ...
Дарачабанди — Реферат
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И ...
Барои ин новобаста ба ваттметр бо ёрии амперметр кувваи чараён 1 ва волтметр шиддат U - ро ба кайд гирифта иктидори чараён Рро бо формулаи
Масалан, дар схемаи расми 2 муковиматиRх - и лампахои электри дар асоси чунин мулохизарони муайян карда мешаванд, китъаи ав аз ду вуковимат паралелан васлбуда - муковимати матлуб ... ...
Рушноихо — Реферат
МУАЙЯН КАРДАНИ НИШОНДИХАНДАИ ШИКАСТИ РУШНОИ ДАР ШИША БО ЁРИИ МИКРОСКОП Лавозимот: микроскоп бо винти микрометри, микрометр манбаъи рушнои, лавхаи ...
Агар бо ягон предмет бо самти амуд аз кабати шиша газары афканем, тавре зохир мегнардад, ки гуё прелмети ба мо наздиктар чойгир бошад.
Акнун ба эътибор мегирем, ки барои шуъохои ба нормали сатх наздик синуси кунчхоро бо тангенси ин кунчхо иваз кардан равост.
1. Бо ёрии микрометр гафсии хакикии лавхаи шишаги Н-ро дар нукате, ки ба мо лозим аст, якчанд маротиба чен карда кимати миёнаан Нм-ро муайян месозем....
КМ — Реферат
САНЧИШИ КОНУНИ МАЛОС Лавозимот: манбаъи рушнои, поляроидхо, фотоэлемент, главанометр. Максади кор: омухтани ходисаи поляризацияи рушнои, ба тарзи ...
Чи тавре ки маълум аст дар рушнои рушнои пурра поляризация шуда лапишхои вектори шадидияти майдони электри Мавч В дар 1 хамвори ба самти пахш гардидани мавчи электромагнити амуд ба ...
Дар рушноии кисман поляризацияшуда амплитудаи лаппишхои В дар яке аз хамворихои ба самти мавч амуд зиёдтару дар хамин гуна хамворихои дигар кам аст.
Барои рушноии табии хоси кардани рушноии поляризацияшудаи аз усулои гуногун истифода мебаранд, ки бо чанде аз онхо шинос мешавем....
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА Практическим врачам хорошо известно, как остро стоит проблема бронхиальной астмы (БА). До 90-х годов не было единой ...
Итак, в соответствии с принятой концепцией, БА - это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, характеризующееся обратимой бронхиальной обструкцией (БО) и ...
Производные пенициллина и р-адреноблокаторы могут быть причиной обострения БА, что требует исключить назначение этих препаратов....
... ЭНДОМЕТРИЯ. Этнология и патогенез Многочисленные исследования подтверждают, что в патом" неэе предопухолевых состояний эндометрия важная ро.ль ...
Многочисленные исследования подтверждают, что в патом" неэе предопухолевых состояний эндометрия важная ро.ль принадлежит гормональным нарушениям.
Хирургическое лёчение-зкстирпацияэдаткиспри-да тк а м и - пок аз ано бал ь н ы м с а т ип ич еоко и фо р мой г кперпл а - стичеоких процессов эндометрия при неэффективности гормоно ... ...
Этот файл взят из коллекции Medinfo http://www.doktor.ru/medinfo http://medinfo.home.ml.org E-mail: medinfo@mail.admiral.ru or medreferats@usa.net or ...
После инкубации меченых зондов на цитологических препаратах с последующей тщательной отмывкой несвязавшихся молекул положение комплементарных РНК-последо- вательностей в клетках ...
Вопреки многим прогнозам, на протяжении более, чем 6 месяцев после прекращения массированных вливаний в кроветоке пациентки устойчиво сохранялось высокое число кор- ректированных T ... ...
|Вирт| |www.vvsu.ru/VTrave| |уаль| |l | |ные | |Путе| |шест| |вия | |на | |ВГУЭ| |С | |Анал| |из | |совр|
|ро-з|
|е-ба| ...
СИСТЕМА ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ СВС-72-3 (Продолжительность практической работы - 4 часа) I. ЦЕЛЬ РАБОТЫ Целью работы ячвляется изучение студентами сисмемы ...
ба.Шкала термометра имеет диапазон измерения от-60°Сдо+50°С,
следовательно и стрелки указателя, пропорционален частоте вращения ро-...
Этот файл взят из коллекции Medinfo http://www.doktor.ru/medinfo http://medinfo.home.ml.org E-mail: medinfo@mail.admiral.ru or medreferats@usa.net or ...
Согласно теории Ланга первичное значение имеет нарушение функций коры головного мозга и гипоталамуса.
Побочные эффекты препаратов группы морфина: а). угнетение дыхательного центра ( показано введение Налор- фина 1-2 мл в/в ); б). снижение рН крови - индуцирование синдрома ... ...
Этнология и патогенез Многочисленные исследования подтверждают, что в патом" неэе предопухолевых состояний эндометрия важная ро.ль принадлежит ...
Многочисленные исследования подтверждают, что в патом" неэе предопухолевых состояний эндометрия важная ро.ль принадлежит гормональным нарушениям.
Хирургическое лёчение-зкстирпацияэдаткиспри-да тк а м и - пок аз ано бал ь н ы м с а т ип ич еоко и фо р мой г кперпл а - стичеоких процессов эндометрия при неэффективности гормоно ... ...
Хмельницкий — Реферат
Зміст БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (1648-1657) ПЕРША ДОБА ПОВСТАННЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО - 1648-Й РІК ВІД ПОВСТАННЯ ДО ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УГОДА ...
з шляхетської родини, бо користався гербом "Абданк", але з котрої
За Петра І слово "холоп" замінено словом "раб", і лише Катерина II в 1786 ро-...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru