Материалы, похожие на работу «Господарські договори»

№ 1. Порядок припинення юридичної особи. Юридична особа припиняє свою діяльність досягненням мети. Формами припинення є ліквідація та реорганізація ...
Угода, укладена внаслідок обману, насильства погрози, злочинної угоди представника однієї сторони з іншою стороною, а також угода, що громадянин був змушений учинити на вкрай ...
Авторський договір - це консесуальна угода, за якою автор або правонаступники передають готовий твір певній організації для використання або автор бере на себе обов'язок створити ... ...
1.Предмет Г. П. Понятия господарства може співпадати з поняттям виробництво і економіка , якщо за межі господарського виробництва винести майнові і ...
Залежно від особи заставодавця цей вид біржової угоди має два підвиди: угода з заставою на купівлю (заставодавцем є покупець) і угода з заставою на продаж (заставодавцем є ...
Акредитив е грошовим зобов'язанням банку, яке видається ним за дорученням клієнта на користь його контрагента за договором, за яким банк, що відкрив акредитив (банк-емітент), може ... ...
ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ "МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ" 1 Характеристика базових теоретичних підходів до визначення міжнародної торгівлі. 2 ...
Зустрічна тор-ля - торгівля, при здійсненні якої в документах (угодах або контрактах) фіксуються тверді зобов'язання експортерів і імпортерів зробити повний або частково ...
Хеджування- одночасне заключення реальної (на реальний товар) і ф"ючерсної(спекулятивної) угоди.Результат хеджирування є результат по цим двом угодам.Існує основні два вида ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА Кафедра; цивільно-правових дисциплін Курсова робота на тему ...
Гарант має право відмовити бенефіціарові у задоволенні його вимоги, якщо вона або додані до неї документи не відповідають умовам гарантії або якщо вони подані гарантові після ...
Проте гарант не має права вимагати від принципала відшкодування сум, сплачених бенефіціарові не відповідно до умов гарантії або за порушення зобов'язання гаранта перед бенефіціаром ... ...
Міністерство освіти України Київський національний економічний університет Кафедра банківської справи Курсова робота з курсу "Банківські операції ...
У випадку, якщо фінансова стійкість гаранта сумнівна або взагалі невідома, використовується гарантія, що забезпечена заставою майна гаранта, тобто гарантія доповнюється заставним ...
Якщо предмет застави втрачено не з вини Заставодержателя і Заставодавець його не відновив або за згодою Заставодержателем не замінено на інше майно такої ж вартості ... ...
План. Вступ. 3 Частина 1. Роль та місце забезпечення в процесі кредитування 4 Частина 2. Матеріальне забезпечення кредитів 9 Частина 3. Юридичне ...
позичальник своїх зобов`язань, що забезпечені заставою.
гаранта, тобто гарантія доповнюється заставним зобов`язанням....
Міністерство Аграрної політики України Рівненський державний аграрний технікум Тема: "Загальне вчення про зобов"язання" Виконав студент ІІІ курсу ...
Таблиця III Законів містить норму, відповідно до якої кредитор у разі невиконання зобов'язання боржником має право забрати його в свій дім і накласти на нього колодки або ланцюги ...
Римляни розробили досить широку систему правових засобів забезпечення зобов'язань, основними з яких є: завдаток, неустойка, застава, порука....
ЗМІСТ Вступ Глава 1. Зміст і здійснення суб"єктивного цивільного права. § 1. Поняття суб"єктивного цивільного права. § 2. Поняття здійснення суб ...
Наприклад, за договором підряду підрядчик зобов"язується виконати на свій риск певну роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів, а замовник зобов"язується прийняти й ...
Державні підприємства самостійно здійснюють заставу майна, яке закріплене за ними на праві повного господарського віддання, за винятком цілісного майнового комплексу, його ... ...
ЗМІСТ Вступ 2 Глава 1. Зміст і здійснення суб"єктивного цивільного права. 4 § 1. Поняття суб"єктивного цивільного права. 4 § 2. Поняття здійснення суб ...
Наприклад, за договором підряду підрядчик зобов"язується виконати на свій риск певну роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів, а замовник зобов"язується прийняти й ...
Державні підприємства самостійно здійснюють заставу майна, яке закріплене за ними на праві повного господарського віддання, за винятком цілісного майнового комплексу, його ... ...
... торгівельно-економічний університет Кафедра банківської справи Дипломна робота на тему: "Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні" ...
додатково може вимагати від позичальника оформлення договору страхування майна, яке надається у заставу, на користь банку на строк дії кредитної угоди та підтвердження державної ...
Цей Договір припиняє дію після повного виконання зобов(язань за кредитним договором, передбаченим п.1 цього Договору , і у випадках, передбачених статтями 28 та 29 Закону України ... ...
Кредиты — Реферат
ЗМІСТ: Вступ 3 І. Сутність споживчого кредиту 5 1.1.Класифікація споживчого кредиту 8 1. 1.2.Процентні ставки по споживчих кредитах і фактори які їх ...
Застава - це спосіб забезпечення зобов`язань по кредитному договору, в силу яких банк має право в разі невиконання їх, одержати задовільнення з вартості заставленого майна в ...
У випадках, коли поручитель (гарант) добровільно не виконує зобов`язання погасити кредит, установа банку стягує борг в порядку, передбаченому договором або в претензійно-позовому ... ...
ПЛАН РОБОТИ. ВСТУП. §1. Історичний розвиток законодавства про заставу. §2. Поняття та правова сутність застави. §3. Види застави як способу ...
Застава може мати місце щодо вимог, які можуть виникнути у майбутньому, за умови, якщо є угода сторін про розмір забезпечення заставою таких вимог.[9] нею можуть забезпечуватись і ...
20 Закону України "Про заставу" заставодержатель набуває права звернути стягнення на предмет застави, якщо в момент настання строку виконання зобов'язання, що забезпечене заставою ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра _ МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ зі спеціальності "Банківський ...
Боржник за векселем зобов'язаний платити тільки тому, що він видав (або акцептував) вексель, абсолютно незалежно від його сподіваннь, пов'язаних з прийняттям на себе вексельного ...
Будь-яка умова, пов'язана з виникненням, зміною або припиненням вексельного зобов'язання, має силу лише тоді, коли вона зазначається безпосередньо на векселі або на додатковому ... ...
Підприємництво — Реферат
Підприємництво Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарського права стосовно всіх ...
Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним.
Грошові кошти, що належать товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна від ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, які працюють на умовах найму, та ...
Якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин не може власноручно підписати угоду, заяву чи інший документ, за його дорученням і в його присутності ... ...
ПЛАН: Вступ. - стр.2 1. Історія виникнення векселя, його розвиток. - стр.4 2. Правове положення векселя в національному законодавстві України, його ...
строковість та визначеність, тобто тривалість існування вексельного зобов'язання може бути розрахована заздалегідь, або тільки за одними даними у тексті векселя, або на підставі ...
В Україні, наявність усіх реквізитів на звичайному аркуші паперу не перетворюють цей аркуш на вексель та не наділяють його вексельною правоздатністю, на відміну від інших країн де ... ...
План. Вступ І. Суть та значення кредитних операцій комерційних банків 1.1. Поняття про банківський кредит і принципи кредитування. 1.2. Джерела ...
Строк кредиту, а також вiдсотки за його користування (якщо iнше не передбачено умовами кредитного договору) розраховуються з моменту отримання (зарахування на рахунок позичальника ...
Угода про заставу повинна укладатися мiж банкомзаставодержателем i заставодавцем у письмовiй формi та передбачати: сутнiсть забезпечення заставою вимоги, її розмiр, строки ... ...
П Л А Н Вступ Глава I. Загальна характеристика забезпечення виконання зобов"язань. 1. Поняття забезпечення виконання зобов"язань. 2. Способи ...
Вони полягають в покладені на боржника додаткових обтяжень на випадок невиконання чи неналежного виконання зобов"язання, або в притягнені до виконання зобов"язання поряд з ...
Крім цього, завдаток повинен бути повернений, якщо основне зобов"язання припинено до його виконання за угодою сторін, що витікає з похідного характеру способів забезпечення ... ...
... 1 |Сутність прибутку у фінансово - господарській діяльності | |підприємства. |Економічна суть та значення прибутку в умовах ринкової | |економіки. ...
ІІ група орієнтована на прийняття п(яти ПБО, якими з 2000 року передбачається керуватися підприємствам при веденні бухгалтерського обліку його майна і зобов(язань - основних ...
... населенню), структура товарообороту за джерелами надходження товарів (самостійні закупки, через оптові підприємства), за видами комерційних угод (за місцем знаходження контрагента, ... ...
Державна Податкова Адміністрація України Академія Державної податкової служби України Факультет фінанси Кафедра державних фінансів Дипломна робота на ...
Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів" розглядають акредитив як: " яку-небудь угоду, якби вона не була названа або визначена, відповідно до якої банк (банк ...
В основі інкасової форми розрахунку лежить домовленість експортера зі своїм банком, що передбачає його зобов'язання передати товарно-супровідну документацію імпортеру тільки за ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru