Материалы, похожие на работу «Правовий статус підприємств»

Зміст |Сторінка | |Вступ. |1 |Сутність прибутку у фінансово - господарській діяльності | |підприємства. |Економічна суть та значення прибутку в ...
Власність радгоспробкоопу створюється з внесків його членів, прибутків, одержаних від реалізації товарів, продукції, послуг і цінних паперів, а також іншої діяльності та надходжень ...
|1 |Власники державних цінних паперів, |Додаток Є рядок 10.3 |...
№ 1. Порядок припинення юридичної особи. Юридична особа припиняє свою діяльність досягненням мети. Формами припинення є ліквідація та реорганізація ...
В проекті нового ЦК позовна давність також не поширюється на: вимоги власника або іншого володільця на усунення будь-яких порушень його прав, а також про визнання недійсними актів ...
Ініціаторами створення юридичної особи відповідно до законодавства можуть бути як організації, так і окремі громадяни, що є власниками чи уповноважені власником розпоряджатися ... ...
Міністерство освіти України Київський державний торгівельно-економічний університет Кафедра банківської справи Дипломна робота на тему: "Споживче ...
Предметом іпотеки може бути майно, пов`язане із землею , - будівлі, споруди, квартира, підприємство (його структурні підрозділи) як цілісний майновий комплекс, а також інше майно ...
Ризик випадкової загибелі або випадкового псування заставленого Майна несе його власник....
План Вступ........................стр.3 I Глава: Право власності...............стр.4 1.1.Загальне поняття власності і права власності..с.4 1.2 ...
Земельним законодавством встановлюється спеціальний правовий режим щодо умов набуття права власності на земельні ділянки та здійснення громадянами правомочностей власника ...
1 лише у випадках і порядку, встановлених актами законодавства України, діяльність власника може бути обмежена або припинена....
1.Предмет Г. П. Понятия господарства може співпадати з поняттям виробництво і економіка , якщо за межі господарського виробництва винести майнові і ...
У разі поставок підприємцем товарів, виконання робіт,надання послуг для задоволення державних потреб держава сприяє забезпеченню його матеріально-технічними та іншими ресурсами.( У ...
Скасування державної реєстрації здійснюється за заявою власника або уповноважених ним органів чи за особистою заявою підприємцягромадянина, а також на підставі рішення суду ... ...
Державна Податкова Адміністрація України Академія Державної податкової служби України Факультет фінанси Кафедра державних фінансів Дипломна робота на ...
Продовження процесу економічних перетворень, інтеграція України у світову економічну систему, вихід на міжнародні фінансові ринки, удосконалення валютного законодавства і ...
... і функції банків і інших кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, ... ...
- 2 - ЗМІСТ |Вступ | | |3 | |Розділ |1 |Історія розвітку права колективної | |власності в Україні.. Обстеження | |створювання підприємств. |5 | |1 ...
Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несе власник (власники) або уповноважені їм (ними) органи, що подають документи для державної реєстрації ...
Об'єднання діють на підставі договору або статуту, що його затверджують їх засновники або власники....
Міністерство економіки України Українська Академія Зовнішньої Торгівлі Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка" Виконала: студентка 1 курсу, 4 ...
4] Монопольне становище - домінуюче становище суб'єкта господарювання, яке дає йому можливість самостійно або разом з іншими суб'єктами господарювання обмежувати конкуренцію на ...
Порушення порядку представлення інформації Антимонопольному комітету України та його територіальних відділень тягне накладення штрафу на посадових осіб і керівників у розмірі до 7 ... ...
Аудит (шпори) — Шпаргалка
. 2. Аудиторська діяльність Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських ...
Відповідно до Закону Україні "Про аудиторську діяльність" аудит провадиться з метою визначення достовірності звітності суб'єктів господарювання, обліку, його повноти та ...
1) аудитором, який має прямі родинні стосунки з керівництвом господарюючого суб'єкта, що перевіряється; 2) аудитором, який має особисті майнові інтереси у господарюючого суб'єкта ... ...
ПЛАН Уведення.. I. Історія виникнення речевих прав і розвиток речевих прав у закордонних країнах і в Україні. II. Поняття прав на чужі речі.. III ...
а) відповідальність державних органів за втручання в здійснення власником його правомочий (ст.56 Закону "Про власність")
... і екологічних катастроф і за інших обставин надзвичайного характеру, що виключають можливість здійснення власником його прав по володінню, користуванню і розпорядженню майном, йому ... ...
ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ "МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ" 1 Характеристика базових теоретичних підходів до визначення міжнародної торгівлі. 2 ...
... хеджування), мета якого -страхування від зниження цін при продажу в майбутньому товару або який вже є в наявності, або ще не виробленого, але який має бути обов"язково поставлений ...
... Аргентина, Мексика, хоча вважаєть-ся, що їхня д-сть має регіональний або внутріньоспрямований хар-р. Щодо аукціонних центрів, то для кожного аукціонного товару склалися свої центри ... ...
Підприємництво — Реферат
Підприємництво Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарського права стосовно всіх ...
Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарського права стосовно всіх форм і видів власності в Україні (організаційні форми і види підприємств).
Відповідальність за відповідність чинному законодавству установчих документів, що подаються для проведення реєстрації, несе власник (власники) або уповноважені ним органи, які ...
власників) або уповноважених ним (ними) органів чи за особистою заявою підприємця-громадянина, а також на підставі рішення суду (арбітражного суду) в разі: визнання недійсними або ... ...
Міністерство освіти України Запорізька державна інженерна академія Заочний факультет Кафедра економіки та організації виробництва Курсова робота з ...
Відповідальність за відповідність чинному законодавству установчих документів, що подаються для проведення реєстрації, несе власник (власники) або уповноважені ним органи, які ...
власників) або уповноважених ним (ними) органів чи за особистою заявою підприємця-громадянина, а також на підставі рішення суду (арбітражного суду) в разі: визнання недійсними або ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації" Формування недержавного сектору національної ...
В програмі до способів демонополізації відносять: децентралізацію управління; зниження або зняття бар'єрів, які обмежують вступ господарюючих суб'єктів на існуючи ринки ...
Приватизацію підприємств комунальної власності можна охарактеризувати як продаж за готівкові гроші через аукціони та конкурси державних підприємств торгівлі, сфери обслуговування ... ...
Вступ У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності. Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів ...
Земельним законодавством встановлюється спеціальний правовий режим щодо умов набуття права власності на земельні ділянки та здійснення громадянами правомочностей власника ...
1 лише у випадках і порядку, встановлених актами законодавства України, діяльність власника може бути обмежена або припинена....
КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ РЕферат Об"єкт дослідження. З позиції теорії державного управління і науки адміністративного та трудового права ...
Демократизація управління виробництвом, що здійснюється зараз означає, що трудові колективи все більше стають самостійними суб"єктами в суспільній організації праці, вони мають в ...
Крім того при плюралізмі форм власності, коли до сфери економічного обігу додаються поряд з державними підприємствами суб(єкти, що засновють свою діяльність не на державній, а не ... ...
Національна Академія Внутрішніх справ України ФАКУЛЬТЕТ ЗАОчНОГО НАВчАННя Курсова робота з цивільного та сімейного права тема: Юридичні особи як суб ...
1. Установчі документи: а) рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб'єкта підприємництва (якщо власників декілька, таким рішенням є установчий договір ...
Відмова у державній реєстрації суб'єкта підприємництва можлива з мотивів порушення встановленого законом порядку його створення, а також невідповідності установчих актів ... ...
Міністерство транспорту України Київський університет економіки і технологій транспорту Кафедра: "Екології і безпеки життєдіяльності" Контрольна ...
Здійснюють її господарюючі суб'єкти - власники або власники основних фондів і оборотних коштів.
Другою ознакою і особливістю господарського законодавства є те, що воно включає в себе одногалузеві акти господарського (цивільного) законодавства....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ Факультет "Цивільного права і підприємництва" Кафедра цивільного права ...
На мою думку, політична партія, будучи виразником політичних інтересів певного класу (верстви, прошарку, страти) або його частини, - це спільність людей, об"єднаних організаційно й ...
Законодавство докладне регламентує основні процесуальні питання: визначає коло суб'єктів, що володіють правом звертатися у відповідний судовий орган із клопотанням про розпуск ... ...
ПЛАН. 1. Поняття кримінальної відповідальності. 1.1. Кримінальна відповідальність - це різновид юридичної відповідальності. 1.2. Основний зміст ...
кримінально-правових заходів; в) обов'язок особи, що вчинила злочин, сприйняти державний осуд; у передбачених кримінальним законодавством випадках піддатися конкретним кримінально ...
145 ЦК України, якщо майно за плату придбане добросовісним набувачем у особи, яка не мала права його відчуджувати, власник вправі витребувати це майно від набувача лише у разі ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru