Материалы, похожие на работу «Шпаргалки для экзамена по Философии(НТУУКПИ, Украина)»

Права людини — Реферат
смотреть на рефераты похожие на "Права людини" Міністерство освіти України Київський Державний Лінгвістичний Університет Гуманітарний Інститут Кафедра ...
Воно є невід'ємним правом кожної людини[8]. Цим правом засвідчується, що людина ні перед ким не є юридичне зобов'язаною своїм народженням та життям, що порушення її фізичної ...
Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний розвиток особистості."[41] Отже, до юридичних ... ...
Київський національний економічний університет На правах рукопису Безматерних Віктор Григорович УДК 331.101.3 МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ...
На цей перехід можна глянути з позиції постіндустріальної теорії, класиком якої є Д.Белл, який виділяв аграрну (передіндустріальну), індустріальну, постіндустріальну стадії ...
На формування потреб найманого робітника справляли вплив не весь комплекс життя суспільства, а тільки умови його власного буття і буття найближчих родичів, сусідів і т.п. Для ... ...
Харківський державний педадогічний університет ім. Г.С.Сковороди На правах рукопису Василенко Валентина Анатоліївна Синонімія і антонімія у поезіях ...
І.Муратов з його баченням дійсності орієнтувався на той смисловий рівень поняття, явища або предмета, який відповідав його внутрішньому стану.
У цих рядках автор відтворює складне і суперечливе буття людини ХХ століття....
Київський Національний Університет Інститут Філології Кафедра фольклористики Дослідження на тему: Теорія фольклору Викладачки Марчун Н. 1.1. Народна ...
Так, Р.Джорджес пропонує розрізняти власне фольклорний текст як "єдність звуків і рухів" та "автономний об"єкт", що утворюється, коли фольклорист цей текст фіксує; фольклор він ...
Поширеною є, зокрема, демонстрація етичного принципу, за яким "милий" або "мила" для людини в скруті надійніші, ніж кровні родичі: козак потопає, батько, мати, брат, сестра ... ...
Развитие философии 1. Предмет і функції філософії. Світогляд, як теоретичне ставлення до сущого з позиції належного. Слово "філософія" походить від ...
Гносеологічна функція філософії полягає в тому, що вона, орієнтуючи пізнавальне відношення людини на розкриття природи і сутності світу, природи і сутності самої людини, загальної ...
Культура життєвих потреб і способів їх задоволення охоплює весь спектр безпосередньої життєдіяльності людини: що і як людина їсть, що і як п'є, у що одягається, які її житлові ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Техника как социальный феномен " |Національний технічний університет України | |"Київський політехнічний інститут ...
Труднощі філософського дослідження техніки зв'язані не тільки з тим, що воно далеко виходить за рамки вивчення методологічних проблем технічного знання і технічних наук, але і з ...
Як природа змінює свій вигляд під впливом техніки, яке зворотна дія на людину робить його технічна діяльність, тобто як характер його праці, організація його праці і його вплив на ... ...
Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві. Работу выполнила Салахян Анна Михайлівна Чернівецький національний університет імені Юрія ...
Суть проблеми цей дослідник бачить у тому, що "політична єдність не буде стійкою без визначеної уніфікації всього етнічного розмаїття в ній..., у той час як етнічна єдність на ...
представників конкретних національностей у розвиток усієї країни; в) при цьому усе більш визначальну роль у статусі людини, його прав і свобод, можливості реалізації в державному і ... ...
Політологія — Шпаргалка
Політологія 1. Політологія, як наука, її місце в системі гуманітарних наук. 2. Політологія як наука, її об"єкт та предмет. 3. Категорії та ...
П-ка як соц. явище і усвідомлена діяльність, спрямована на забезпечення сусп. процесів, їх регул-ня і розвиток в тому напрямі, якого прагне домінуюча або опозиційна група
Пол-ка має вплив на розвиток людини, сім"ї, на розвиток моральності та побут....
Фiлософiя — Реферат
2.1 Докласична антична давньогрецька фiлософiя. 2.1.1 Натурфiлософiя Мiлетської школи. Виникла в YI ст. до н.е. в м.Мiлетi, була одним з осе- редкiв ...
видiлила буття як поняття про дiйснiсть.
можна вивести безпосередньо iз самопiзнання людини, а буття...
Глобальный экологический кризис Вступ. Філософія забезпечує культурі самопізнання, а людському життю - смислові орієнтири. Справедливо вважається, що ...
Спілкування ж зі знівеченим середовищем пригноблює людину, збуджує руйнівні імпульси, шкодить фізичному і психічному здоров"ю. Зараз вже ясно, що спосіб життя, який вимагає все ...
... шляхом дестабілізації і руйнування до глобальної екологічної катастрофи, або принципово новий шлях розвитку, заснований на абсолютно інших етично-філософських принципах, на ідеї ... ...
План Вступ. І. Образи і символи смерті в культурі............ с. 8-23 §1. Культуротворчість смерті за концепцією Є.Морена..с. 8-14 §2. Образи смерті в ...
Отже, -" Уявлення неандертальців про смерть, які констатувалися вже давно, однак антропологічно не інтерпретувалися відповідним чином через одновимірний погляд на людину розумну ...
Образ, який виникає в підсвідомості людини в зв"язку з його народженням, коли плід відділяється від матері, пізніше трансформується в деякий праобраз жаху перед смертю....
... порівнювати визначення культури в різноманітних словниках, працях філософів і вчених, то можна виявити істотні розходження між ними. І це не випадково ...
Окремі хвилини щастя не запобігають тим глибоким стражданням, котрі становлять основу буття кожної людини, що ніякі суспільні перетворення не позбавлять життя його трагедійності.
Проте, безперечно, Шопенгауер мас рацію у тому, що співчуття виявляє в людині, у глибині її власного "Я" певний ідеальний масштаб вселюдськості, котрий стверджує себе безпосередньо ... ...
Науково-технічний прогрес - основа розвитку виробництва Курсова робота з предмету розміщення продуктивних сил Підготувала студентка 1-го курсу ...
Для визначення механізму функціонування рушійних сил, що втілені в товарному виробництві, необхідно врахувати закон діалектики про суперечності як джерело і рушійну силу розвитку ...
Майбутнє залежить не тільки від вирішення технічних завдань проблем безпеки, а й від досягнення згоди щодо суперечностей в його розвитку та від зміни самої людини, її внутрішньої ... ...
Билеты по литературе (Украина) Білет 1 1.Повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" як енциклопедія народознавства Ще І. Франко зазначав, що ...
Намагаючись осмислити саме поняття "любов до батьківщини", з'ясувати його для себе і для читача, В. Сосюра підкреслює, що це єдине і водночас всеохоплююче почуття, яке підносить ...
Вона спонукала до аналізу конкретних життєвих ситуацій та осмислення суті буття людини....
Культура /Укр./ — Реферат
Культура як "виробництво людини" Вступ. "Я люблю все, що тече", - сказав великий сліпий Мільтон нашого часу. Може бути, що саме людське життя часто ...
І в цей час постає питання про сутність нового середовища життя, що створюється людиною на противагу природі, про характер його впливу на саму людину, про те, злом чи благом є ...
Створення корисних для людини речей набуває сакральний, тобто культурний зміст, тількі тоді, коли знаряддя розглядається, як проекція позатворчих недр людської істоти, і все його ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Український мандрівний філософ Г. Сковорода " ЛІТЕРАТУРА 1. Багалій Д. 1. '' Український мандрівний філософ Г ...
4 роки пробув Сковорода другий раз у Томари в селі і використовував цей час у 2 напрямках: по-перше, в цей час після довгої внутрішньої боротьби остаточно вирішив обрати для себе ...
Цим він дещо порушує грецьку традицію дихотомії людини на дух і матерію і надає перевагу ранньохристиянському підходові: людина є духом і одухотвореним тілом....
смотреть на рефераты похожие на "Шпаргалка по философии (вступительные экзамены в аспирантуру НТУУ КПИ) 1. Философия в контексте духовной культуры ...
Розкриття соціально-діяльної сутності людини і сутності світу її буття, соціальної обумовленості змісту і структури суспільної свідомості, практичної зумовленності пізнання ...
Поняття "екзистенція" - "внутрішнє" буття - дав Кєркєгор (1813-1855)....
Міністерство Освіти України Слов"янський Державний педагогічний інститут кафедра педагогіки Дипломна робота Виховання у сім"ї як першооснова розвитку ...
Людину ми створюємо любов'ю - любов'ю батька до матері і матері до батька, любов'ю батька і матері до людей, глибокою вірою в гідність і красу людини.
Задоволення такої здатності пов'язано з обґрунтуванням для себе змісту свого буття, з ясним, практично прийнятним та заслуговуючим схваленням самої людини напрямком його дій....
Зміст Вступ. 2 1. Теоретичні складові ділових взаємовідносин. 4 1.1. Спілкування як один з головних аспектів ділових взаємовідносин у колектив 6 1.2 ...
Адже природним засобом існування людини є його зв"язок з іншими людьми, а сама людина стає людиною тільки у спілкуванні.
Цей стан єі в вигляді терплячості, немовби спокою, але насправді в цей час людина знаходиться у найінтенсивнішій внутрішній діяльності по досягненню мети, навіть якщо мета даремна ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru