Материалы, похожие на работу «Финансовое право. Контрольная»

НБУ - фінансовий агент уряду ЗМІСТ Вступ. 4. І. Сутність функції НБУ, як банкіра і фінансового агента уряду. 10. 1. Банківське обслуговування, як ...
1) прямий державний зовнішній борг, що формується через залучення іноземних кредитів, безпосереднім позичальником за якими є держава, та випуск державних цінних паперів у вигляді ...
В останній день січня 2001 р. Кабмін затвердив постанову "Про випуск облігацій внутрішніх державних позик", і тепер Мінфін щотижня проводить аукціони з розміщення короткострокових ... ...
Міністерство Освіти України Київський Державний Технічний Університет Будівництва та Архітектури РЕФЕРАТ З дисципліни "Основи економічної теорії" Тема ...
Важливою сферою фінансів є державний кредит у його класичній формі: коли держава в особі адміністрації всіх рівнів виступає на фінансовому ринку як боржник, позичальник, наслідком ...
Цю статтю присвячено вивченню теоретичних і практичних питань державного боргу в США - у країні з двохсотрічним досвідом, де під впливом політичних, економічних і соціальних причин ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике" 1. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку ...
* боргові цінні папери грошовий документ, що обертається на ринку, який засвідчує відношення позики власника документа по відношенню до особи, що випустила цей документ.
Цей ризик може бути у двох видах: він випливає або з достатньо повного знання експортером і банкіром даних про фінансовий стан покупця, або з розходжень між продавцем і покупцем у ... ...
Необхідність та сутність фінансів Фінанси як економічну категорію звичайно поєднують із рухом грошей. Чи йдеться про розподіл прибутку, чи про сплату ...
України; управління наявними коштами державного бюджету України та коштами державних позабюджетних фондів у межах видатків, встановлених на відповідний період; фінансування ...
України "Про державний внутрішній борг" державним внутрішнім боргом є строкові боргові зобов'язання уряду України, гарантовані усім майном, що знаходиться у державній власності ... ...
Міністерство науки і освіти України Міжнародний університет фінансів Курсова робота з курсу "Фінанси" на тему: Бюджет України: актуальні проблеми ...
Під державним боргом розуміють непогашену основну суму безумовних фінансових зобов'язань держави, що виникають унаслідок державного запозичення і державних гарантій, які набирають ...
Державний борг не є тягарем для нації, оскільки кожен цент процентів чи погашення основної суми позики, яка зібрана серед громадян як платників податків для здійснення платежів за ... ...
Походження грошей. Роль |матеріалізацією загального|Вартість грошей. Форми | |держави у створення грошей.|суспільно-необхідного |прояву вартості ...
Держава визначає |грошовий товар і припинили|так і на макрорівні -
На мікрорівні |Сприятливими умовами для |державою (через |...
Вступ Мета і задачі дослідження. В дипломної роботі поставлено мету: на основі ринкових досліджень, теоретичних і методичних основ регулювання ринку ...
... з ринком цінних паперів пов'язано лише те, що з 1929 року по 1957 рік випускались позики "за підпискою", за якими держава повністю так і не розрахувалась з народом, та що в 20-ті ...
Міністрів України прийняв постанову "Про другий випуск облігацій внутрішньої державної позики 1995 року"3, відповідно до якої передбачалось здійснити випуск державних облігацій ... ...
Міністерство освіти України Київський державний торгівельно-економічний університет Кафедра банківської справи Дипломна робота на тему: "Споживче ...
По-перше, цей вид позики відображає відносини між кредитором і позичальником, сенс яких полягає у кредитуванні кінцевого споживання, на відміну від позик, які надають суб`єктам ...
У нашій країні це виражається у тому, що споживчі позики зазвичай надаються на пільгових умовах....
Міністерство освіти України Луцький державний технічний університет Факультет перепідготовки спеціалістів Випускна робота на тему: "Місцеві бюджети ...
Рішення про випуск внутрішньої місцевої позики на суму 5 трлн 132 млрд крб. у 1995 році ухвалила Київська міська рада.
Одеський облвиконком у 1995 р. ухвалив рішення про випуск державних продовольчих сертифікатів як засіб фінансування закупівель урожаю....
План 1. Захист від монополізму у підприємницькій діяльності. 1. Причини, які об"єктивно зумовлюють необхідність 2. Характеристика антимонопольного ...
Цей вид порушень антимонопольного законодавства встановлений шляхом внесення змін назви та абзацу першого ст.5 до закону України "Про обмеження монополізму та недопущення ...
органи державного казначейства, державної контрольно-ревізійної служби та органи державної податкової служби в межах їх компетенції - стосовно бюджетних позик, позик та кредитів ... ...
Облігації — Реферат
План. Вступ Розділ І. Облігація - борговий цінний папір. Суть і види облігацій. Розділ ІІ. Ринок Облігацій - місце на ринку цінних паперів. Умови ...
Рішення про випуск облігацій внутрішньої державної позики приймається Кабінетом Міністрів, а про випуск облігацій місцевих позик - місцевими Радами народних депутатів.
[18] Дані по Україні взяті згідно класифікації державних позик, що наведена в Законі України "Про державний внутрішній борг України"....
История Украины (2) — Шпаргалка
История Украины (2) 62. Піднесення українського національного руху на початку XX ст. Утворення національних політичних партій. Розвиток і активізація ...
Європа і світ у цей період більше стали знати про Україну як незалежну, самостійну гетьманську державу.
Сюди, на цей раз надовго, повернулася радянсько-більшовицька влада....
- 2 - ЗМІСТ |Вступ | | |3 | |Розділ |1 |Історія розвітку права колективної | |власності в Україні.. Обстеження | |створювання підприємств. |5 | |1 ...
Реформуванню відносин власності в Україні сприяло прийняття "Декларації про державний суверенітет України" від 16 липня 1990 р., що заклала політико-правові, соціально-економічні ...
43 Закону "Про кооперацію в СРСР" додаткову (субсидіарну) відповідальність за боргами кооперативу встановлено для членів кооперативів у сферах виробництва та послуг як додаткову ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації" Формування недержавного сектору національної ...
Отже при державній власності банківська система являється майже джерелом коштів для здійснення нововведень, тоді як для приватних підприємств таким джерелом можуть бути: банківська ...
Через кризу національної економіки, дефіцит державного бюджету, великий державний борг держава не може субсидувати державні підприємства на національному рівні....
Шпоры по Праву — Реферат
Поняття та ознаки держави Термін "держава" в юридичній та іншій науковій літературі тлумачать порізному. У субстанціональному значенні держава ...
Проголошення походження держави від Бога обґрунтовує її вічність і непорушність, підкреслює думки про те, що будь-яке посягання на державу приречене на поразку, оскільки владу ...
До неї відносять: затвердження регламенту ради; утворення й ліквідацію комісій ради, затвердження та зміну їхнього складу; винесення рішення про проведення місцевого референдуму ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра _ МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ зі спеціальності "Банківський ...
У зв'язку з цим практикується законодавча заборона звільнення з яких-небудь причин будь-якого векселедавця від накладеного протесту, а також від забезпечення платежу державними ...
В умовах загальної недовiри до державних цiнних паперiв намiр пожвавити ринок векселiв здатний не лише пiднести значення i роль банківської системи, а й зробити її авторитетнішим ... ...
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ завдання з дисципліни "МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ" (4курс КНЕУ) 1. Поняття та основні складові світових фінансів. Взаємозв"язок міжнародних ...
213. Державний зовнішній борг України та його реструктуризація.
Ін-тів, формування вимог про те що країни-учасниці повинні недопускати надмірного дефіциту держ.фінансів (показник бюджетного дефіциту не вище 3% ВВП, держ борг не вище 6% ВВП)....
Підприємництво — Реферат
Підприємництво Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарського права стосовно всіх ...
про склад майна підприємства: перелік фондів (основні, оборотні, інше майно, статутний фонд, резервний фонд, страховий фонд, інші фонди); порядок утворення майна; порядок розподілу ...
У Законі "Про оренду майна державних підприємств та організацій" (пункт 3, стаття 11) на цей випадок передбачено, що умови договору оренди зберігають свою силу на весь строк дії ... ...
... академія народного господарства ВіННИЦЬКИЙ іНСТИТУТ ЕКОНОМіКИ КАФЕДРА ФіНАНСіВ КУРСОВА РОБОТА на тему: "Видатки бюджетів на науку та культуру" Виконав
Верховної Ради України № 170 від 06.05.96 р. яка затверджує "правила оформлення Закону "Про державний бюджет України"; Законом України "Про рахункову палату Верховної Ради України ...
В умовах спаду виробництва, коли необхідна жорстка економія коштів, поточні видатки є головними....
Кафедра "Фінанси та кредит" Курсова робота З дисципліни "Фінанси" Тема: "Фінансова політика і інструменти її реалізації" Зміст: 1. Фінансова політика ...
Дефіцит, урахований у розрахунках при затвердженні державного бюджету в сумі 4,6 млн. грн., профінансовано в сумі 3,6 млн. грн., або на 78,5%. За рахунок внутрішніх державних позик ...
Наявність заборгованості із соціальних виплат обумовлюється і тим, що в нинішніх економічних умовах немає можливості забезпечити бюджетними коштами надання і виплату всіх пільг і ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru