Материалы, похожие на работу «Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку»

Міністерство освіти та науки України Донецький Національний Університет Кафедра "Бухгалтерського обліку та аудиту" по дисципліні: "Аудит " на тему ...
У програмі крім прізвища також вказують ініціали аудитора, який робив перевірку конкретного об'єкта аудиту, час, який необхідно витратити на перевірку конкретного об'єкта перевірки ...
... одержаних з різних джерел, можуть аналізуватися також обороти за відомістю журналуордера №1 за дебетом рахунку 301 "Каса" порівняно з оборотами за кредитом кожного кореспондуючого ... ...
ЗМІСТ. Вступ. 1. Фінансова звітність підприємства як об"єкт аналізу і аудиту. 1.1. Склад, структура та порядок формування фінансової звітності. 1.2 ...
Для нашого підприємства цей коефіцієнт не дуже позитивний , воно може негайно погасити від 20% до 27% короткострокової заборгованості, за рахунок наявних грошових засобів і коштів ...
Однак конкретні форми використаних робочих документів визначаються аудиторами (аудиторськими фірмами) з врахуванням спеціфіки окремих питань аудиту....
Міністерство освіти України Волинський Державний Університет імені Лесі Українки Економічний факультет Кафедра обліку і аудиту Курсова робота з аудиту ...
Результатами цієї роботи є аудиторський висновок про ступінь відповідності фінансової звітності, який може оприлюднюватися, та звіт аудитора, який обгрунтовує аудиторський висновок ...
Цей аудит здійснюється аудиторськими фірмами, тому одного з аудиторів призначають керівником....
Аудит (шпори) — Шпаргалка
2. Аудиторська діяльність Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських ...
Загальноприйняті стандарти аудиту потребують щоб аудитор володів знаннями системи внутрішньогосподарського контролю для збирання аудиторських свідчень.
Тому аудитор несе відповідальність за правильність і відповідність використання під час аудиторських процедур, перевірки і за остаточну думку в аудиторському висновку, який ... ...
Зміст. Вступ 3 1. Мета та завдання аудиту дебіторсько-кредиторської заборгованості. 4 2. Нормативно-правове регулювання дебіторсько-кредиторської ...
377 "Розрахунки з іншими дебіторами" Авізо про оприбуткування майна учасником, який веде спільні справи, або первинний документ про отримання майна (копія накладної, квитанція до ...
У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього контролю та свій особистий ризик не виявлення суттєвих помилок у звітності, який існує під час проведення аудиторських процедур ... ...
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Обліково-фінансовий факультет Кафедра "Облік і аудит" Курсова робота на тему ...
У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього контролю та свій особистий ризик не виявлення суттєвих помилок у звітності, який існує під час проведення аудиторських процедур ...
Говориться також про те, що відповідальність за правильність підготовки звітності покладається на керівництво підприємства, про відповідальність аудитора за аудиторський висновок ... ...
Облік грошових коштів" Зміст Вступ 3 1. Теоретичні аспекти коштів 4 2. Структура і джерела фінансових ресурсів підприємства 6 3. Кошти підприємства 7 ...
Розрахунки наявними коштами між собою і з громадянами підприємства можуть здійснювати як за рахунок коштів, отриманих з кас банків, так і за рахунок виторгу, отриманої від ...
РРО чи використанням РК (за умови що бухгалтерія підприємства не працювала в дані годинник і дні) отримана підприємством за цей час готівка вважається оприбуткованої в його касі ... ...
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Обліково-фінансовий факультет Кафедра "Облік і аудит" Курсова робота на тему ...
Щоб оцінити на початку ризик аудитор має вивчити фактори, які створюють ризик, а саме: характер бізнесу клієнту, чесність адміністрації, результати попереднього аудиту, первинний і ...
Відповідно до Національного нормативу аудиту № 26 "Аудиторський висновок", результати аудиту оформлюються у вигляді аудиторського висновку, який повинен містити в собі чітке і ясне ... ...
АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ Виникнення та розвиток аудиту у системі фінансово-господарського контролю За історіографічними джерелами можна стверджувати, що ...
Цей підхід відповідає сучасному договірному аудиту, коли власник, керівник підприємства за угодою з аудитором замовляє контрольну перевірку з питань, що потребують незалежного ...
Аудитор має право при виконанні договірних зобов'язань з дозволу замовника: перевіряти первинну документацію з обліку фінансово-господарської діяльності замовника, облікові ... ...
Волинський інститут менеджменту Черкаський філіал Р Е Ф Е Р А Т дипломної роботи "Бухгалтерський облік та аудит безготівкових розрахунків в сучасних ...
Поняття аудиторської діяльності передбачає виконання як аудиту, так і аудиторських послуг у вигляді експертиз, консультацій з бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування ...
Звертається увага на правильність оприбуткування грошей в касу, отриманих з банку по чекам.Мають місце випадки, коли окремі бухгалтера разом з касиром привласнювали кошти, отримані ... ...
Міністерство транспорту України Київський університет економіки і технологій транспорту Кафедра: " Обліку аудиту і фінансів" Контрольна робота з ...
Результати проведення аудиту оформляють у вигляді аудиторського висновку, який має містити чітко викладену думку аудитора про перевірену звітність.
Заголовок аудиторського висновку містить запис про те, що аудиторську перевірку проведено незалежним аудитором (аудиторами), а також назву фірми або прізвище аудитора, який ... ...
ДОДАТОК До вих. № 09-23/615 АКБ "Укрсоцбанк" Від 22.11.99 року ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Правління АКБ "Укрсоцбанк" від 18.11.99р. протокол № 54 При ...
3.1.1 (за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України чи при перерахуванні коштів з власного поточного рахунку в інших банках ...
Для видачі з поточного рахунку готівки за вимогою власника цього рахунку при наявності достатнього залишку за ним операційний працівник оформляє видатковий касовий ордер у ... ...
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ "ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ" ДИПЛОМНА РОБОТА НА ...
Суми використаних за цей період прибутків враховуються окремо на спеціальному рахунку № 81 "Використання прибутку".
Проценти нараховані банком по коштах, які обліковуються на рахунковому рахунку....
Зміст. Вступ. 2 1. АУДИТ В РОСІЇ. 4 1.1. Історична Довідка. 4 1.2. Стан аудиту. 5 1.3. Стандарти 8 1.4. Ринок аудиторських послуг 9 1.5. Консалтинг 11 ...
... діяльності, а також строк дії ліцензії; номер реєстраційного свідоцтва; номер розрахункового рахунку; прізвища, імена і по батькові всіх аудиторів, що брали участь у перевірці; для ...
Аудиторський висновок призначений для будьяких користувачів бухгалтерської звітності особи, що підлягає аудиту, і містить думку аудитора про достовірність бухгалтерської звітності ... ...
ПЛАН Вступ Частина I. Сутність фінансового аудиту Частина II. Організація проведення фінансового аудиту в Україні. Частина III. Нові теорії аудиту ...
Новим є те, що звіт про стан справ виконавчого органу підлягає аудиту на предмет того, чи відображені у ньому майбутні ризики, що загрожують підприємству, і чи відповідає ...
Згідно з "Аудит - 2000" профеційна підготовка групи аудиторів, що проводять перевірку, повинна задовільняти очікування клієнта і включати в себе володіння не тільки аудиторськими ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ДИПЛОМНА РОБОТА на ...
Функції цього банку коротко можна охарактеризувати так : видача картки клієнту починається з відкриття йому рахунку в банку-емітенті і, як правило, внесенням ним певної суми коштів ...
Таким чином, картки зазначених видів забезпечує власнику швидкий доступ до кошт, що зберігається на рахунку, надійну систему розрахунків, можливість користування банківським ... ...
Вступ. Основну частину розрахунків готівкою ревізуєме підприємство здійснює через касу. В касу надходить готівка для виплати зарплати, видачі премій ...
Касир усі надходження і видачі готівки за прибутковими і видатковими касовими ордерами обліковує у Касовій книзі.
Бухгалтерія після одержання звіту касира здійснює перевірку обгрунтованості всіх записів у звіті, проставляє кореспонденцію рахунків на кожному документі і заповнює журнал-ордер ... ...
Аналіз діяльності комерційних банків Дипломная работа Об"єкт дослідження - Запорізьке регіональне управління КБ "Приватбанк". Мета роботи - поліпшення ...
Депозити на запитання - це кошти, які знаходяться на розрахункових, поточних, бюджетних рахунках і використовуються власниками в залежності від їх потреби у вказаних коштах.
Приймання готівки касами здійснюється за прибутковими касовими ордерами....
Зміст |Сторінка | |Вступ. |1 |Сутність прибутку у фінансово - господарській діяльності | |підприємства. |Економічна суть та значення прибутку в ...
Наймані працівники залежно від розміру акцій, суми вкладів в ощадних касах також привласнюють певну суму прибутку.
Радгоспробкооп та його розрахункові підприємства мають право: а) відкривати на свій вибір у будь-якій установі банку розрахункові та інші рахунки, включаючи валютні, вільно ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru