Сочинение: ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕНЦИИ ТВОРЧЕСТВА М.В.ГОГОЛЯ

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

На правах рукопису

Радіонова Наталія Василівна

Індекс УДК 130.2:9 (4

Ук)

Філософсько-антропологічні інтенції творчості М.В.Гоголя

Спеціальність 09.00.04 – «філософська антропологія, філософія культури»

Автореферат дисертаці на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Київ - 2000

Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському державному педагогічному університеті ім.Г.С.Сковороди (кафедра філософії).

Науковий керівник: – кандидат філософських наук, професор

Єфімець Олександр Петрович, Харківський державний педагогічний університет, завідувач кафедри філософії.

Офіційні опоненти:

– Доктор філософських наук Хамітов Назіп Віленович, інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, старший науковий співробітник.

– Кандидат філософських наук, доцент Федорова Ірина Ігорівна,

Національний технічний університет України «КПІ» МОіН України

Провідна установа – Центр гуманітарної освіти НАН України, кафедра філософії науки та культурології, Київ

Захист відбудеться ___________ на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
26.161.02 в Інституті філософії Національної академії наук України (Київ-1,
Трьохсвятительська, 4).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту філософії НАН
України за адресою Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.

Автореферат розісланий ___________________


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат філософських наук Л.А. Ситниченко


©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru