Реферат: Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА „ФіНАНСіВ ТА БАНКіВСЬКОї СПРАВИ”

З В І Т

про проходження виробничої практики

на підприємстві „ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТОРМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”

Виконав студент:

Олефіренко О.В.

група 4ФК3

Керівник практики:

Товстолес І.А.

Дата здачі роботи

03.06.2002 р.

ХЕРСОН 2002

ЗМІСТ

|Розділ 1 Характеристика підприємства |
|3 |
|Розділ 2 Характеристика капіталу підприємства |
|5 |
|Розділ 3 Емісія підприємством цінних паперів |
|7 |
|Розділ 4 Виручка від реалізації продукції |
|8 |
|Розділ 5 Аналіз фінансової діяльності підприємства |
|9 |
|Список використаної літератури |
|27 |
|Додатки |
|29 |
РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Об’єктом проходження виробничої практики є Закрите Акціонерне
Товариство „Херсонський електромеханічний завод”. ЗАТ „Херсонський електромеханічний завод” було засновано відповідно рішенню засновника організації орендарів Херсонського електромеханічного заводу від 7 липня
1994 року шляхом реорганізації суб’єкта підприємницької діяльності орендного підприємства „Херсонський електромеханічний завод”.

Найменування Товариства :

- повне:

акціонерне товариство „Херсонський електромеханічний завод”

- стисле:

АТ „Електромех”

Місце знаходження товариства :

Україна , 325034, м. Херсон, вул.. Паровозна ,12

Товариство створено та функціонує згідно з Законом України „О хозяйственных обществах ”, „О ценных бумагах и фондовой бирже” та іншими законодавчими актами .

Мета і предмет діяльності Товариства.

Мета діяльності Товариства: задоволення потреб ринку у продукції , роботах і послугах передбачених Статутом, покращення організації виробничої та підприємницької діяльності , збільшення ефективності виробництва , отримання прибутку ,реалізація відповідно до отриманого прибутку інтересів засновників Товариства і економічних , соціальних інтересів робочого колективу .

Предмет діяльності Товариства :

. капітальний ремонт і випуск занурювальних центробіжних насосів

;

. ремонт електродвигунів єдиної серії та електрозварювального обладнання ;

. випуск механізмів для тваринництва та кормовиробництва ;

. вироблення товарів народного споживання ;

. надання платних побутових та технічних послуг населенню і організаціям.

Окрім цього Товариство займається такими видами діяльності:

> комплекс інжинірингових послуг , у вигляді проектних , конструкторських та технологічних робіт , виготовлення експериментальних , макетних і досвідних примірників;

> комплекс екологічних послуг у вигляді розробки програм з охорони навколишнього середовища , розробка та виготовлення природоохоронного очисного обладнання ;

> комплекс комерційних послуг у вигляді організації оптової та рознічної торгівлі а також суспільного харчування , торгово- закупівельною діяльністю ,комісійний продаж та у кредит, організація аукціонів , торгів ,ярмарок, виконання посередницьких функцій , маркетинг, ведення залогових операцій, діяльність у сфері обігу цінних паперів ;

> комплекс будівельних послуг у вигляді будівельно-монтажних робіт;

> комплекс послуг у сфері туризму на базі власних та орендованих готельних і житлових поміщень та транспортних засобів у вигляді організації круїзів і турів, як по Україні так і за її межами.

РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Поняття „капітал” багатозначне. Воно може розглядатися теоретичному та прикладному аспекті. Теоретичний аспект: капітал – це специфічна економічна категорія , яка в економічній теорії визначається як вартість , що приносить додану вартість.

У практиці фінансового менеджменту поняття „капітал” характеризується кількома показниками .

Загальний капітал – це підсумок балансу , який , з одного боку, показує загальну суму засобів , що її має у своєму розпорядженні підприємство
(актив), а з іншого – суму джерел утворення цих засобів (пасив). На
1.01.1999р. загальний капітал АТ „Електромех” дорівнював 10 197,7 тис. грн. згідно П(С)БО 2 „Баланс” (Додаток 1)

Показник загального капіталу найближче стоїть до теоретичного аспекту сутності капіталу (вартість , що приносить додану вартість), оскільки від самого початку використання засобів передбачає отримання додаткової вартості(прибутку).

Актив балансу відображає характер (напрям) використання капіталу, тому він підрозділяється на основний та оборотний .

До основного капіталу належать статті розділу І активу балансу .
Його сума дорівнює підсумку за цим розділом (4 345,7тис. грн.). Основний капітал є немобільним, на тривалий час виведеним з обороту. В суму загального капіталу він включається за залишковою вартістю.

Оборотний капітал – це мобільний капітал , який постійно знаходиться в обороті . Чим вища його оборотність, тим більше він приносить прибутку .
До оборотного капіталу відносяться статті розділів ІІ та ІІІ активу балансу. Величина оборотного капіталу дорівнює сумі підсумків даних розділів (5 852,0 тис. грн..) Відповідно до першої концепції капіталу , капітал – це зобов’язання підприємства перед акціонерами , державою , суб’єктами господарювання. За ознакою власності загальний капітал складається із власного та позикового.

Власний капітал включає статті розділу І пасиву балансу, його величина дорівнює підсумку за цим розділом. В нашому випадку він дорівнює 7 638,0 тис. грн.

Позиковий капітал включає статті розділів ІІ та ІІІ пасиву балансу, його величина сумі підсумків цих розділів(279,6 тис. грн.).

За тривалістю використання розрізняють капітал перманентний (постійний, довгостроковий) та змінний.

Постійний ( перманентний ) капітал включає в себе статті розділів І та
ІІ пасиву балансу , його сума дорівнює підсумкам цих розділів (7 638,0 тис. грн.).

Змінний (короткостроковий) капітал – це статті розділу ІІІ пасиву балансу, його величина дорівнює підсумку цього розділу (279,6 тис. грн.)

Загальний капітал є валютою балансу . В нашому випадку вона дорівнює
10 197,7 тис. грн.

Види капіталів підприємства за формою балансу до прийняття П(С)БО 2 наведено на рис.1.

Актив Пасив

Баланс (загальний капітал) Баланс
(загальний капітал)

Рис. 1 Склад і структура бухгалтерського балансу до прийняття П(С)БО 2 ”Баланс” .

РОЗДІЛ 3 ЕМІСІЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Статутний фонд АТ ”Електромех” становить 138 900 грн. Статутний фонд підприємства поділено на 66 142 шт. акцій з номінальною вартістю 2,10 грн. кожна.

Товариство випускало прості іменні акції у кількості 60 851 шт. на суму 127 700 грн. це становить 92 % від статутного фонду . Був також випуск привілейованих акцій на суму 11 200 грн. що становить 8% у кількості 5 290 шт.

Загальна частка привілейованих акцій у структурі статутного фонду не може перевищувати 10%. Норма дивідендів на одну привілейовану акцію становить 51% від номінальної вартості.

Підприємство випускає тільки іменні акції

РОЗДІЛ 4 ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Прибуток підприємства формується у результаті надходжень від господарської діяльності після:

- покриття матеріальних та прирівняних до них видатків;

- видатків з оплати праці;

- сплати відсотків по кредитам;

- внесення до бюджету передбачених платежів.

Виручка від реалізації товарів , робіт та послуг на АТ ”Електромех” за 1999р. становила 28 992 000 грн. Від покупців було отримано авансів на суму 1 870 000 грн. Повернення сум виданих підзвітним особам становило
740 000 грн.

За 2000 рік виручка від реалізації склала 39 013 тис. грн. ПДВ склав
4 711,4 тис. грн. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 34 301,6 тис. грн.

Валовий прибуток склав 11 249,6 тис.грн. Від операційної діяльності прибуток склав 5 368,3 тис. грн. , інші доходи 225,2 тис. грн.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 5 536,3 тис. грн.
Податок на прибуток від звичайної діяльності 1 855,6 тис. грн.

РОЗДІЛ 5 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1Аналіз валюти бухгалтерського балансу

Для загальної оцінки фінансового стану складається спрощений баланс , в якому об’єднують в окремі групи однорідні статті. При побудові спрощеного балансу зменшується число статей балансу чим підвищується його наочність і полегшується його аналіз.

Попередню оцінку фінансового стану підприємства можна зробити на основі виявлення „хворих” статей балансу:

. наявності в балансі суми по рядку 350 „Непокритий збиток” яка свідчить про вкрай незадовільну роботу підприємства і в результаті цього його вкрай незадовільний фінансовий стан ;

. наявністю сум за дебіторською заборгованістю, не сплаченою в строк ;

. наявністю сум за статтею „Інші оборотні активи” (ряд 250);

. наявності простроченої кредиторської заборгованості.

На основі діючого балансу АТ „Електромех” побудуємо спрощений баланс
(табл.. 1)

Із таблиці 1 видно , що товариство значно покращило своє фінансове становище , валюта балансу зросла на 15 295,2 тис. грн. , тобто практично у
2,5 разів збільшилася сума фінансових ресурсів, що знаходяться в її розпорядженні. Таке значне збільшення загального капіталу свідчить про прискорене зростання виробничих потужностей підприємства і заслуговує високої оцінки його діяльності. Товариство прибуткове , за рік сума нерозподіленого прибутку зросла з 72,7 тис. грн. до 3 316,0 тис. грн., тобто на 3 243,3 тис. грн..

Для того щоб аналіз валюти балансу був повним, необхідно дати оцінку змінам окремих його статей . така оцінка надається за допомогою горизонтального (часового) і вертикального (структурного) аналізів.

При горизонтальному аналізі виявляються абсолютні та відносні зміни величин статей балансу за певний період, дається оцінка цим змінам.

Вертикальний аналіз використовується для дослідження структури засобів і джерел їх утворення шляхом визначення питомої ваги окремих статей у підсумкових даних та оцінювання цих змін.

Горизонтальний і вертикальний аналіз взаємодоповнюють один одного, на їх основі будується порівняльний аналітичний баланс (табл..1)

Позитивним є збільшення власного капіталу на 15 978,5 тис. грн. (209,2
%) та зменшення довгострокових і поточних зобов’язань на 143,8 тис. грн.
(51,4%) і 539,5 тис. грн. (23,7 %) відповідно. За звітний рік спостерігається також збільшення вартості як необоротних так і оборотних активів на 13 275,5 тис. грн. (305,5 %) і 2 019,7 тис. грн. (34%) відповідно. Це свідчить про те , що товариство активно працює. Негативним моментом є збільшення дебіторської заборгованості на 719,8 тис. грн., що складає 33,7% від її величини на початок року.

Як видно з таблиці 1 , відбулися в структурі активів товариства. Якщо на початок року необоротні активи складали 42,6 % від загальної суми балансу , то на кінець року вони склали 69,1 % тобто їх питома вага зросла на 26 ,5%. Відповідно на таку величину зменшилися в структурі активів оборотні активи. Не дивлячись на те, що сума дебіторської заборгованості зросла , її питома вага у валюті балансу зменшилася з 20,09 % до 0,6 %.

Таблиця 1

Порівняльний аналітичний баланс АТ „Електромех”
|Показники |На початок |На кінець року |Відхилення |
| |року | | |
|І. Необоротні активи |
|І. Власний капітал |
|ІІІ. Довгострокові зобов’язання |
|БАЛАНС 10 197.7 100 |
|25 492.9 100 + 15 295.2 +150 * |

Аналізуючи структуру пасиву балансу , слід відзначити як позитивний момент фінансової стійкості товариства високу частку власного капіталу ----
74,9 % на початок року та 92,6 % на кінець року. Питома вага довгострокових та поточних зобов’язань , незначна – на початок року 2,7 % та 22,4 % відповідно на кінець року - 0,5 % та 6,9 %. Як в абсолютному вираженні , так і за питомою вагою спостерігається значне зменшення поточних зобов’язань.

ЗАТ „Херсонський електромеханічний завод” має гарну структуру свого капіталу.

2 Аналіз джерел формування капіталу

Інформація , яка наводиться в пасиві балансу , дає змогу визначити зміни в структурі власного і позикового капіталу, перманентного
(постійного) і змінного ; розмір залучених в оборот довгострокових і короткострокових позикових коштів. Пасив показує, звідки взялися кошти і кому підприємство за них зобов’язане.

Фінансовий стан підприємства в багатьох випадках залежить від того , які кошти має підприємство , звідки вони взялися і куди вкладені.

Велике значення для самостійності і незалежності підприємства має власний капітал. Якщо частка власного капіталу більша, то для кредиторів та інвесторів це краще, оскільки в них є впевненість щодо повернення своїх вкладень. Чим більша частка власного капіталу і менша – позикового, тим менший фінансовий ризик. Але, як показує практика , ефективність використання позикового капіталу , більша ніж , ефективність використання власного. В окремих конкретних випадках , залежно від ситуації , що склалася, може бути вигідним використовувати більше власний капітал, менше залучати позикові кошти і мати менший фінансовий ризик. Може бути більш ефективним застосування позикового капіталу і отримання більш високих доходів , але з більшим фінансовим ризиком.

Від оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу значною мірою залежить фінансовий стан підприємства.

У зв’язку з цим проводиться оцінювання структури джерел фінансових ресурсів – пасивів балансу (табл..2).

Таблиця 2

Оцінка структури джерел фінансових ресурсів АТ „Електромех”
|№ |Показники |На |На |Відхилення |
| | |1.01.1999 р. |1.01.2000 р. | |
|1 |Коефіцієнт фінансової |74,9 |92,6 |+ 0,17 |
| |незалежності, % | | | |
|2 |Коефіцієнт фінансової |25,1 |7,4 |- 0,177 |
| |залежності, % | | | |
|3 |Коефіцієнт фінансового |33,5 |7,9 |- 25,6 |
| |ризику (плече фінансового | | | |
| |важеля), % | | | |

Структура джерел фінансових ресурсів характеризується трьома показниками :
--- коефіцієнтом фінансової незалежності (його ще називають коефіцієнтом автономності , коефіцієнтом власності), який розраховується як відношення власного капіталу до загального капіталу (валюти балансу):

[pic] (1) де : Кфн - коефіцієнт фінансової незалежності;

ВК – власний капітал ;

ВБ – загальний капітал (валюта балансу).

--- коефіцієнтом фінансової залежності , який характеризує частку боргу у загальному капіталі і розраховується як відношення позикового капіталу до загального (валюти балансу):

[pic] (2) де : Кфз - коефіцієнт фінансової залежності ;

ПК – позиковий1 капітал ;

ВБ – загальний капітал (валюта балансу).

--- коефіцієнтом фінансового ризику (плече фінансового важеля) , який розраховується відношенням позикового капіталу до власного :

[pic] (3)

де : Кфр - коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля)
Ці показники для АТ „Електромех” будуть дорівнювати :

. коефіцієнт фінансової незалежності на початок року:

[pic]

. коефіцієнт фінансової залежності на початок року :

[pic]

. коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля) на початок року:

[pic]

. коефіцієнт фінансової незалежності на кінець року :

[pic]

. коефіцієнт фінансової залежності на кінець року :

[pic]

. коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля) на кінець року :

[pic]

Чим вище рівень першого показника і нижче рівні другого і третього , тим стійкіший фінансовий стан підприємства.

Учені-економісти по-різному оцінюють оптимальність співвідношення власного та позикового капіталу (наприклад, 70:30 ; 60:40 ; 50:50). На мою думку, це залежить від конкретних умов господарювання, фінансової політики держави, від обертання капіталу.

На тих підприємствах, де коефіцієнт обертання низький , плече фінансового важеля не повинно бути більше 0,5 , а на підприємствах , де обертання капіталу високе цей показник може бути більше 1.

Для сільськогосподарських підприємств та інших підприємств агропромислового комплексу , які мають сезонний характер виробничого процесу , доцільно користуватися в такий період залученими коштами.

Згідно з даними АТ „Елекртомех” можна зробити висновки що зростання коефіцієнта фінансової незалежності та зменшення коефіцієнтів фінансової залежності та фінансового ризику свідчать про більш стійкий стан товариства
, що склався на кінець року.

3 Аналіз джерел власних коштів.

При подальшому аналізі необхідно вивчити динаміку і структуру власного та позикового капіталу , з’ясувати причини змін окремих їх складових і дати оцінку цим змінам за аналізований період.

На базі звіту про власний капітал АТ „Електромех” складемо аналітичну таблицю для вивчення складу і структури власного капіталу товариства
(табл..3)

Таблиця 3

Склад і структура власного капіталу АТ „Електромех”
|1 |Чистий прибуток, тис. грн.. |72,7 |3 680,7 |+ 3 608 |
|2 |Середня сума загального капіталу,|10 197,7 |25 492,9 |+ 15 295.2 |
| |тис. грн. | | | |
|3 |Середня сума оборотного капіталу,|5 852,0 |7 871,7 |+ 2 019..7 |
| |тис. грн. | | | |
|4 |Середня сума власного капіталу, |7 683,0 |23 616,5 |+ 15 930.5 |
| |тис. грн. | | | |
|5 |Прибутковість загального капіталу|0.071 |0.144 |+ 0.073 |
| | | | | |
| |(ряд 1 : ряд 2) | | | |
|6 |Прибутковість оборотного капіталу|0.012 |0.472 |+ 0.460 |
| | | | | |
| |(ряд 1 : ряд 3) | | | |
|7 |Прибутковість власного капіталу |0.009 |0.155 |+ 0.146 |
| |(ряд 1 : ряд 4) | | | |
|8 |Виручка від реалізації (без ПДВ, |28 992.0 |39 013.0 |+ 10 021.0 |
| |АЗ) | | | |
|9 |Прибутковість реалізації (ряд 1 |0.0025 |0.094 |+ 0.091 |
| |: ряд 8) | | | |

Як показують результати аналізу, прибутковість реалізації підвищилася на 9,1% (0,091), рівень прибутковості загального капіталу зріс на 7,3%
(0,073), оборотного на 46% (0,460), власного – на 14,6% (0,146).
Спостерігається приріст по усім показникам прибутковості – керівництво підприємства добре робить свою справу.

6 Аналіз обертання поточних активів.

Поряд з віддачею капіталу його обертання є одним із важливих показників, що характеризує інтенсивність використання засобів підприємства.

Швидкість обертання капіталу характеризується такими показниками :

. коефіцієнтом обертання (Коб), який обчислюється як відношення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої вартості капіталу або його частини :

[pic] ; (5)

. тривалістю одного обороту в днях (Тоб), який обчислюється як відношення добутку середньої вартості капіталу і кількості календарних днів у періоді до виручки від реалізації продукції, тобто:

[pic]., (6)

де : Тоб – тривалість одного обороту в днях;

Д – кількість днів у періоді;

або [pic] ; (7)

. коефіцієнт закріплення оборотних коштів, що є зворотним коефіцієнту обертання:

[pic]. (8)

Він показує величину оборотних коштів на 1 грн. реалізованої продукції.

Розглянемо обертання капіталу АТ „Електромех” (табл..6).

Таблиця 6

Аналіз обертання капіталу
|1 |2 |3 |
|І. Необоротні активи |
|1.1|Незавершене будівництво |207,9 |165,8 |
|1.2|Основні засоби (залишкова вартість) |4 112,7 |17 382,4 |
|1.3|Інші фінансові інвестиції |25,1 |73,0 |
| |Усього за розділом І |4 345,7 |17 621,2 |
|ІІ. Оборотні активи |
| |Запаси | | |
|2.1|виробничі запаси |1 923,0 |3 054,0 |
|2.2|незавершене виробництво |66,3 |105,4 |
|2.3|готова продукція |1 154,0 |1 114,6 |
|2.4|Дебіторська заборгованість |2 137,3 |2 857,1 |
|2.5|Інші поточні фінансові інвестиції |------ |300,0 |
|2.6|Грошові кошти та їх еквіваленти |571,4 |440,6 |
| |Усього за розділом ІІ |5 852,0 |7 871,7 |
|ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
|БАЛАНС |10 197,7 |25 492,9 |

|Пасив |На початок |На кінець |
| |звітного року |звітного року|
|1 |2 |3 |
|І. Власний капітал |
|1.1|Статутний капітал |138,9 |138,9 |
|1.2|Інший додатковий капітал |7 391,7 |20 126,9 |
|1.3|Резервний капітал |34,7 |34,7 |
|1.4|Нерозподілений прибуток |72,7 |3 316,0 |
| |Усього за розділом І |7 683,0 |23 616,5 |
|ІІ. Забезпечення наступних витрат та платежів |
|ІІІ. Довгострокові зобов’язання |
| |Інші довгострокові фінансові |279,6 |135,8 |
| |зобов’язання | | |
| |Усього за розділом ІІІ |279,6 |135,8 |
|IV. Поточні зобов’язання |
|4.1|Короткострокові кредити банків |400,0 |300,0 |
|4.2|Поточна заборгованість за |85,5 |60,0 |
| |довгостроковими зобов’язаннями | | |
|4.3|Кредиторська заборгованість |1 767,4 |1 339,7 |
|4.4|Інші поточні зобов’язання |27,2 |40,9 |
| |Усього за розділом IV |2 280,1 |1 740,6 |
|V. Витрати майбутніх періодів |
|БАЛАНС |10 197,7 |25 492,9 |

З в і т про проходження переддипломної практики на ВАТ „Херсонський електромеханічний завод” студентів 4-го курсу ХДТУ в період з 06.05.2002 р. по 02.06.2002 р.

З 06.05.2002 р. по 02.06.2002 р. студентів ХДТУ економічного факультету спеціальності 7.050104 „Фінанси” пройшли переддипломну практику на ВАТ
„Херсонський електромеханічний завод” в кількості двох чоловік:

1. Андрієнко А.В.

2. Олефіренко О.В.

Керівником практики від кафедри „фінансів та банківської справи” визначена викладач Товстолес І.А. , керівником від ВАТ „Херсонський електромеханічний завод” керівник практики ________________________

Підстава :

3. Договір № 15 від 12.11.2001 р. між ХДТУ та ВАТ „Херсонський електромеханічний завод”

4. Наказ по університету № 297-с від 22.04.2002 р.

5. Згідно з договором №15 від 12.11.2001 р.

6. Наказ по підприємству № __ від ___________

Студенти знаходилися на практиці з 06.05.2002 р. по 02.06.2002 р. - 4 тижні.

Керівник практики від кафедри „Фінансів та банківської справи” ХДТУ:

Товстолес І.А.
-----------------------

Основний капітал

І. Необоротні активи

Оборотний капітал

ІІ. Запаси і затрати

ІІІ. Грошові кошти розрахунки та інші оборотні активи

Перманентний (постійний) капітал

Змінний капітал

ІІІ. Розрахунки та інші короткострокові пасиви

ІІ.Довгостроко- ві зобов’язання

І. Капітал, фонди, резерви

Позиковий капітал

Власний капітал

Керівник практики від ВАТ „Херсонський електромеханічний завод”

_______________________


©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru