Реферат: Альдегіди

Опорний конспект

з хімії на тему:

“Насичені одноатомні спирти”

Виконав: учень 11-А класу середеньої школи № 96

Коркуна Дмитро

Насичені одноатомні спирти – похідні насичених вуглеводнів, де один атом Гідрогену заміщений на одну гідроксильну (функціональну) групу.
СnH2n+1OH – загальна формула насичених одноатомних спиртів

Етанол

CH3OH – молекулярна формула

Н

|


H – C– O – H – структурна ф-ла

|

H СН3 – ОН – скорочена

структурна формула

Метанол

С2Н5ОН – молекулярна формула

Н Н

| |


H– C – С – O – H – структурна ф-ла

| |

H H СН3 –CH2 – ОН – скорочена

структурна формула
Електронна формула.

Етанол

Н ?- ?+
Н : С : О : Н

Н

Метанол

Н Н ?- ?+
Н : С : С: О : Н

Н Н
Ізомерія
Для спирту С4Н9ОН характерні такі ізомери:
4 3 2 1
СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – ОH

Бутанол –1
4 3 1 1
СН3 – СН2 – СН – СН3

|

OH

Бутанол - 2

CH3 – CH – CH2 – OH

|

CH3
2- Метилпропанол-1

CH3

1 2 | 3
СН3 – С – СН3

|

OH
2- Метилпропанол-2
Фізичні властивості метанолу і етанолу
Метанол і етанол – за нормальних умов рідини, легші за воду, мають специфічний запах, як полярні сполуки, вони добре розчинні у воді Ткип.
Метанолу дорівнює 650 С, етанолу– 780 С.
Метанол і етанол – дуже подібні рідини, розрізнити їх можна лише хім. способом або за температурою кипіння.
Хімічні властивості метанолу й етанолу:
Повне окиснення (горіння)
2СН3 – ОН + 3О2 > 2СO2 + 4 H2O ?H=715 кДж/моль
Неповне окиснення

O О

|| ||
С2Н5ОН [pic]СН3 – С [pic] СН3 – С

-Н2О | -Н2О

C
Заміщення атома гідрогену
2CH3–CH2 – ОН+ 2 Na>2CH3–CH2–O Na + H2
Заміщення гідроксильної групи на галоген
СН3 – СН2 + ОН + Н – Сl>CН3 –СН2 –Сl
Дегідратація
С2Н5 ОН>(t 2700) CН2 =СН2+Н2O

6. Реакція естирифікації – взаємодія карбонових кислотіз спиртами при нагріванні і наявності каталізатора .

O O

|| ||
СН3 – С + HO – C2H5 ?(t0,k,t) CH3 – C +H2O

| |

OH C2H5
7. Внутрішньо молекулярна дегідратація
2С2Н5 – ОН >(t0,k,t) С2Н5– О– С2H5 – O –C2H5 + H2O
Способи добування метанолу
Суха перегонка деревини
З синтез газу
СО +2Н2 >(t0,R,k,t)CH3OH
Способи добування етанолу
Гідроліз галоген пхідних
СН3 – С2Н2Cl + H2O >CH3 CH2OH + HCl
Відновлення альдинідів

O

||
СН3 – С + H2>CH5CH2OH

|

H
Спиртове бродіння глюкози
С6Н12О6 >(бродіння) С2Н5ОН + 2СО2
Гідратація етилену
Гідратація етилену
Застосування етанолу й метанолу
Основа алкогольних напоїв
Розчинники
Органічний синтез і лабораторна практика
Добувають речовини, що є вихідними здля виробництва каучуку.

©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru